Menu
Home

EMVU voor de aanpassing aan het transportsysteem

Geplaatst op: 16-10-2013
  • EMVU voor de aanpassing aan het transportsysteem

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft Kragten ingeschakeld om de juiste Inkoopstrategie te bepalen bij een niet alledaags project waarbij:

1.De afvoer van rioolwater door twee rioolgemalen ongestoord doorgang moet vinden.
2.De 2-kruising van de provinciale wegen niet in een open ontgraving mag worden uitgevoerd.
3.Het beschikbare werkterrein zeer beperkt is


In nauw overleg is een passende Inkoopstrategie bepaald voor deze EMVU (Economisch Meest Voordelige Uitvoering). Kragten past liever de term EMVU toe dan de term EMVI, aangezien EMVI gaat over de Economisch Meest Voordelige Inschrijving en de inschrijving ons inziens een middel is, waarbij de succesvolle uitvoering het doel is. De gekozen strategie bestaat uit drie delen:

A.   De contractvorm
Gekozen is voor de UAV-GC als contractvorm. Het gezamenlijk optrekken van partijen in de ontwerp- en uitvoeringsfase levert voor dit project een beter eindproduct dat minder risico’s met zich meedraagt.

B. De samenwerkingsvorm
Als samenwerkingsvorm is gekozen voor en Bouwteam, op basis van Model Basis Overeenkomst UAV-GC 2005. De opdrachtgever zal daarbij kennis en kunde in bouwteamverband inzetten, terwijl de ontwerpverantwoordelijkheid uiteindelijk volledig bij de opdrachtnemer blijft.

C. De aanbestedingsvorm
Volgens de Nationale niet openbare procedure (met voorafgaande selectie) worden een 3-tal fases doorlopen:

  1. De selectie van maximaal drie partijen gebeurt door het aanreiken van maximaal drie referenties. Hierbij wordt van voormalige opdrachtgevers een cijfermatige beoordeling gevraagd van het uitgevoerde werk. Dit betreft de beantwoording van vragen bestaande uit tien vragen met een cijferbeoordeling van 1 tot 10. Uit de combinatie van de eigen omschrijving en de beoordeling van de voormalig opdrachtgevers worden de drie beste partijen geïdentificeerd.
  2. In de gunningsfase krijgen de drie gegadigde partijen de mogelijkheid om in 2 A4-tjes hun visie op de samenwerking en het project te geven.  In een interview worden daarnaast de sleutelfunctionarissen bevraagd.
  3. Met de beste gegadigde wordt de overeenkomst afgesloten welke recht doet aan de specifieke doelen en randvoorwaarden van het project.

Conclusie
Bij een niet alledaags project hoort een niet alledaagse aanpak. De knelpunten en randvoorwaarden zijn dermate, dat de te nemen stappen en keuzes zeer zorgvuldig zijn afgewogen. Het projectsucces staat bij deze keuzes centraal. HHNK en Kragten zijn momenteel in de selectiefase en de eerste resultaten zijn positief.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal