Menu
Home

Ontwerp van de EVZ Zundert

Geplaatst op: 05-01-2015
  • Ontwerp van de EVZ Zundert

Mede op basis van het opgebouwde vertrouwen heeft Waterschap Brabantse Delta Kragten opdracht gegeven voor het maken van een ontwerp voor de Ecologische Verbindingszone(EVZ) Zundert. In samenwerking met de gemeenten Zundert is het Waterschap Brabantse Delta voornemens de Aa of Weerijs als ecologische verbindingszone (EVZ) in te richten.

Het plan betreft de inrichting van een vijftal percelen (totaal circa 5 hectare) langs de Aa of Weerijs. De Aa of Weerijs vormt (samen met de Kleine Beek) een belangrijke natte ecologische migratieroute voor dieren en planten tussen de natuurgebieden de Matjens/Oude Buissche Heide en de Krochten.

De inrichting van de EVZ op de betreffende percelen langs de Aa of Weerijs verbindt andere stukken van de EVZ. Dit vindt grotendeel plaats door middel van het model ‘Winde’. Bij het model ‘Winde’ fungeren de natte delen als belangrijke intrekroute en paaimilieu voor diverse vissoorten en veel andere aquatische plant- en diersoorten.

Van alle vijf de percelen van de EVZ Zundert wordt een minimaal- en optimaal ontwerp gemaakt, waarmee invulling wordt gegeven aan een budget- en kwaliteitgestuurd ontwerp. Wanneer de voorkeursvariant is gekozen, zullen de ontwerpen verder uitgewerkt worden in een definitief ontwerp.

Daarnaast worden diverse onderzoeken (archeologie, vooronderzoek bodem, flora en fauna en detectie) uitgevoerd, een projectplan Waterwet opgesteld, de omgevingsvergunningen aangevraagd, het RAW-bestek met bijbehorende tekeningen opgemaakt, en wordt de aanbestedingsprocedure ondersteund en de uitvoering begeleid.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal