Menu
Home

Een PAS-klaar antwoord op stikstofdepositie

Geplaatst op: 16-02-2015
  • Een PAS-klaar antwoord op stikstofdepositie

De programmatische aanpak stikstof (PAS) omvat maatregelen om de (effecten van) stikstofdepositie op Natura2000-gebieden te verminderen. Het programma treedt naar verwachting deze zomer in werking. Op grond van de PAS kunnen economische ontwikkelingen die leiden tot een toename van stikstofdepositie op Natura2000-gebieden weer worden toegestaan – ontwikkelingen die momenteel te maken krijgen met vastlopende procedures bij aanvraag van een Natuurbeschermingswetvergunning.

De maatregelen die in de PAS zijn opgenomen, zorgen ervoor dat enerzijds de stikstofdepositie daalt en anderzijds de milieuomstandigheden in de Natura2000-gebieden worden verbeterd voor de ontwikkeling van de natuurdoelen. Een deel van deze “winst” wordt vervolgens als depositieruimte uitgegeven voor nieuwe economische ontwikkelingen. Initiatiefnemers kunnen bij hun aanvraag van de Natuurbeschermingswetvergunning voor nieuwe en uitbreiding van bestaande activiteiten een beroep doen op de depositieruimte uit de PAS.

Kragten kan voor u de vergunningaanvraag op grond van de Natuurbeschermingswet verzorgen onder de PAS. Wij voeren daarbij de noodzakelijke depositieberekeningen uit met behulp van de wettelijk voorgeschreven rekenmethode AERIUS. Afhankelijk van de berekende depositie, doen wij vervolgens namens u een melding of vergunningaanvraag bij het bevoegd gezag (provincie). Wij houden daarbij de aanvullende provinciale regelingen op de PAS scherp in het oog en schakelen vroegtijdig met u én bevoegd gezag wanneer de berekende stikstofdepositie niet lijkt te passen binnen de beschikbare depositieruimte die de PAS biedt.

Dreigen er nog aanvullende effecten op Natura2000-gebieden (bijvoorbeeld beïnvloeding van het watersysteem), dan verzorgen wij tevens een passende beoordeling voor deze aspecten.

Neem voor al uw vragen met betrekking tot de Natuurbeschermingswet contact op met Evelien Bosch-Thomas of Paul van Zandvoort van ons kantoor.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal