Menu
Home

Woonwerklandschap Horst-Telgt gemeente Ermelo

Geplaatst op: 25-05-2015
  • Woonwerklandschap Horst-Telgt gemeente Ermelo

Kragten verwierf de opdracht voor het opstellen van een integrale gebiedsuitwerking van de buurtschappen Horst en Telgt in de gemeente Ermelo op het vlak van gebiedsontwikkeling, duurzame exploitatie en het kostenverhaal.

De gemeente wil de buurtschappen Horst en Telgt versterken en het buitengebied landschappelijk verbeteren. In het gebied spelen een aantal woningbouwinitiatieven, verbouwing/nieuwbouw van de school en zijn er verschillende functieveranderaars en ondernemers met allerlei wensen en vragen. Verder is de verkeersveiligheid in het geding. Scholieren (uit Zeewolde), vrachtverkeer, recreatief verkeer en plaatselijk verkeer maken alle gebruik van hetzelfde wegennetwerk met redelijk smalle profielen.

Onze insteek voor de integrale gebiedsvisie is niet om een concreet plan op te stellen met inzicht in specifieke locaties met exact aangegeven waar welk initiatief/programma gaat landen, maar om een toetsingskader/ spelregels/ gereedschapskist te creëren.
Hierin geven wij aan hoe een initiatief in het gebied kan ‘landen’ en met welke middelen de bestaande kernkwaliteiten (stedenbouwkundig, landschappelijk, cultuurhistorisch) van het gebied versterkt kunnen worden. Dit is maatwerk per initiatief.

Aspecten als identiteit, ruimte, sfeer, openheid, herkenbaarheid, dichtheid worden beschreven. Verder gaan wij in op de ruimtelijke dragers ‘het casco’ van het gebied: de linten, de bebouwingsclusters, het open agrarische landschap, de beekzones (sprengen) en het routenetwerk. Op basis van voorbeelduitwerkingen maken we de ontwikkelpotenties zichtbaar. De gebiedsvisie is daarmee een ‘uitnodigingsplan’. Het plan is opgebouwd vanuit een beschrijving van wat we willen en wat mag, en minder van wat niet mag.

Wij hechten er altijd veel waarde aan dat een visie zo is opgesteld dat de bewoners en andere gebiedspartners zich daarin gaan herkennen en begrijpen waarom bepaalde kaders worden beschreven en gesitueerd. Hun inbreng in het proces is van wezenlijk belang.

Parallel aan dit proces is buurtvereniging Horst-Telgt bezig met het opstellen van een buurtplan. Onderdeel van onze opdracht is dat wij hen inhoudelijk en organisatorisch faciliteren bij de aanpak ervan.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal