Menu
Home

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking

Geplaatst op: 06-07-2015
  • Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking

Als aanvullende regeling binnen de Natuurbeschermingswet 1998 is enkele jaren gewerkt aan de programmatische aanpak stikstof om de impasse in vergunningverlening rondom stikstofdepositie op te lossen. Half juni jongstleden is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) vastgesteld door de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu. De PAS is op 1 juli 2015 in werking getreden.

De PAS omvat maatregelen om de (effecten van) stikstofdepositie op Natura2000-gebieden te verminderen. De maatregelen zorgen ervoor dat enerzijds de stikstofdepositie daalt en anderzijds de milieuomstandigheden in de Natura2000-gebieden verbeteren voor de ontwikkeling van de natuurdoelen. Op deze manier ontstaat ontwikkelingsruimte – depositieruimte – voor nieuwe initiatieven die leiden tot stikstofdepositie op Natura2000-gebieden. Initiatiefnemers van dergelijke projecten kunnen aanspraak maken op de depositieruimte en deze middels een melding of vergunningaanvraag, afhankelijk van de omvang van de depositie als gevolg van het project, voor hun project reserveren. Of een project stikstofdepositie veroorzaakt op Natura2000-gebieden, moet worden getoetst met de rekenmodule AERIUS.

Kragten voert voor u de berekeningen uit en stelt de rapportage op. Onze berekening en advies geven u direct inzicht of er voor uw project een melding of een vergunningaanvraag moet worden gedaan in het kader van de PAS. Ook weet u direct of er voldoende depositieruimte voor uw initiatief beschikbaar is. Vervolgens verzorgen wij de melding of vergunningaanvraag voor u, zodat uw project doorgang kan vinden.

Heeft uw project nog aanvullende effecten op Natura2000-gebieden (bijvoorbeeld beïnvloeding van het watersysteem), dan verzorgen wij tevens een passende beoordeling voor deze aspecten.

Neem voor al uw vragen met betrekking tot de Natuurbeschermingswet contact op met Paul van Zandvoort of Evelien Bosch-Thomas van ons kantoor.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal