Menu
Home

Tijdelijk verblijf voor de vleermuizen in Ingen

Geplaatst op: 17-08-2015
  • Tijdelijk verblijf voor de vleermuizen in Ingen

De vleermuizen in Ingen krijgen een tijdelijk verblijf aangeboden tijdens de sloop van ‘’t Verenigingsgebouw’. In het dorp Ingen (gemeente Buren) slaan diverse verenigingen de handen ineen om samen met de gemeente Buren een nieuw verenigingsgebouw te realiseren. Doordat het huidige sterk verouderde verenigingsgebouw, genaamd ‘’t Verenigingsgebouw’, aan Het Woud hierdoor geen functie meer heeft, sloopt de gemeente het gebouw.

Uit het verkennend flora- en faunaonderzoek, dat ter plaatse van het plangebied is uitgevoerd, bleek dat aanvullend onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk was. De gemeente Buren vroeg Kragten dit onderzoek uit te voeren en haar te begeleiden bij een eventuele ontheffingsaanvraag.

De vleermuisexpert van Kragten voerde in het voor- en najaar van 2014, conform het Vleermuisprotocol (Netwerk Groene Bureaus), een vleermuizenonderzoek uit. Tijdens dit onderzoek trof hij een verblijfplaats aan van de gewone dwergvleermuis in de te slopen bebouwing. Om verblijfplaatsen van de streng beschermde gewone dwergvleermuis te mogen verstoren en/of verwijderen, is een ontheffing van de Flora- en faunawet nodig. Ter behoud van de beschermde diersoort omschreef Kragten mitigerende en compenserende maatregelen in de ontheffingsaanvraag, zodat de soort tijdens en na de ingreep zijn leefgebied in de omgeving van het plangebied behoudt.

Om te voorzien in verblijfplaatsen tijdens de sloop van de bebouwing, heeft Kragten in de omgeving van het plangebied vier vleermuiskasten opgehangen. De plaatsing loopt vooruit op de verlening van de ontheffing Flora- en faunawet, zodat de verplichte gewenningsperiode (6 maanden) samen valt met de proceduretijd van de ontheffing en kan de gemeente direct na ontheffingsverlening stappen ondernemen om de bebouwing ongeschikt te maken en te slopen. De kasten zijn geplaatst op 3 meter hoogte aan nabijgelegen bomen. Door de kasten in verschillende windrichtingen te hangen, ontstaan diverse klimaten in de kasten, wat de kans op bezetting door de vleermuizen vergroot. De gemeente Buren neemt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de kasten functioneel blijven.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal