Menu
Home

Nieuwe Wet Natuurbescherming

Geplaatst op: 21-03-2016
  • Nieuwe Wet Natuurbescherming

Download HIER uw overzichtelijke poster met beschermde soorten.

Zoals reeds aangekondigd door de Rijksoverheid, treedt de nieuwe Wet Natuurbescherming naar verwachting op 1 januari 2017 in werking. Deze nieuwe wet is een vervanging van de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De huidige Flora- en faunawet regelt de bescherming van planten- en diersoorten in Nederland (aangevuld door een aantal Europees beschermde soorten en alle vogels). Met ingang van de nieuwe Wet Natuurbescherming treden wijzigingen op in de lijst met de beschermde soorten.

Projecten kennen veelal een voorbereidingstijd van meer dan één jaar. Het is dan ook goed mogelijk dat u dit jaar een project gaat voorbereiden, dat u pas volgend jaar of later in uitvoering wil brengen, wanneer de nieuwe wet in werking getreden is. Om vooruit te lopen op soorten welke dit jaar nog niet, maar volgend jaar wel een beschermde status hebben, neemt Kragten deze soorten dit jaar al mee in verkennende flora- en faunaonderzoeken. Op deze manier spelen wij op voorhand in op mogelijke consequenties vanuit de nieuwe Wet Natuurbescherming –ontheffingsplicht–  voor uw project.

Om u alvast een inzicht te geven in deze wijzigingen, vindt u hier een overzichtelijke poster met de gewijzigde lijst met beschermde soorten. In deze lijst vindt u alle beschermde soorten terug, exclusief vogelsoorten en zeediersoorten. Ten aanzien van de lijst van beschermde vogelsoorten wijzigt er niets, alle vogelsoorten blijven streng beschermd. We merken wel op dat er voor de toekomstige soortenlijst geen verdeling tussen lichte en zwaar beschermde soorten is gemaakt. De provincies zijn momenteel nog druk bezig met het maken van een onderscheid in beschermingsregime tussen soorten en de daaraan gebonden consequenties. Wij brengen u hier graag van op de hoogte zodra de nieuwe categorisering van de soortenlijst bekend is.

Indien u vragen heeft over de nieuwe Wet Natuurbescherming of onze diensten op het gebied van ecologie, kunt u terecht bij Evelien Bosch-Thomas en Roy Janssen van ons bureau.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal