Menu
Home

Wet Natuurbescherming

Geplaatst op: 06-04-2017
  • Wet Natuurbescherming

Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de Flora- en faunawet (beschermde planten- en diersoorten), de Natuurbeschermingswet 1998 (Natura2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten) en de Boswet (houtopstanden). Vorig jaar hebben wij een poster gepubliceerd met daarop een handige lijst van voormalige en nieuw beschermde soorten volgens deze wetgevingen.

Met de daadwerkelijke inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is het tijd voor een nieuwe informatieve poster. Op deze poster natuurwetgeving 2.0 ligt de nadruk niet meer op de veranderingen in de beschermde soorten. Deze poster verschaft duidelijkheid in de beschermingsregimes die gelden voor de huidige beschermde soorten.

Aan de linkerzijde van de poster vindt u de lijst van soorten die beschermd zijn op grond van de Wet natuurbescherming. De gebruikte kleurcodering correspondeert met de rechterzijde van de poster. De rechterzijde geeft overzichtelijk weer welke verbodsbepalingen van toepassing zijn en op basis van welke gronden ontheffing van de Wet natuurbescherming verleend kan worden voor uit te voeren werkzaamheden.

Let op: de poster geeft alleen een overzicht van de wettelijke bepalingen. Voor de categorie “andere soorten” kunnen de provincies aanvullende bepalingen opnemen in provinciale verordeningen. Deze verschillen per provincie. Om het overzicht te bewaren, is ervoor gekozen om de consequenties vanuit het provinciale beleid niet op de poster op te nemen.

Wij hopen dat u met behulp van deze poster door de bomen het bos weer kunt zien in de nieuwe Wet natuurbescherming. Indien u vragen heeft over de Wet natuurbescherming of onze diensten op het gebied van ecologie, kunt u terecht bij Roy Janssen van ons bureau.

Naar nieuws overzicht
toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal