Actueel groenbeheer voor Rijkswaterstaat

Actueel groenbeheer voor Rijkswaterstaat

Geplaatst op: 08-01-2020

Het Rijk beheert grote arealen aan groen, voornamelijk langs rijkswegen en rijksvaarwegen. In de Leidraad omschrijft Rijkswaterstaat (RWS) nauwkeurig de wijze waarop dit groen beheerd dient te worden, zodat de rijks(vaar)wegen veilig blijven en zowel technisch als verkeerskundig kunnen functioneren. Daarnaast omschrijft deze leidraad de wijze waarop vanuit groenbeheer optimaal invulling kan worden geven aan ecologie en duurzaamheid, aansluitend op de huidige wet- en regelgeving met inachtneming van veiligheid en functionaliteit. RWS heeft ons de opdracht gegund om deze Leidraad en Kader voor het beheer van haar groenvoorzieningen uit 2013 te actualiseren.

De inhoud van de leidraad is gericht op het gehele proces rond groenbeheer, vanaf de voorbereiding tot en met de uitvoering van het onderhoud door de aannemer. Er is onder meer aandacht voor wet- en regelgeving, fungerend beleid, verantwoordelijkheden van afdelingen, manier van werken en op te stellen documenten ten behoeve van het groenbeheer. In het verlengde van de leidraad heeft RWS een “Kader beheer groenvoorzieningen”. Dit kader is de praktische vertaling van de leidraad naar concrete eisen voor de aannemer als onderdeel van de uitvoeringscontracten ten behoeve van het onderhoud.

Naast nieuwe wet- en regelgeving en beleid is de visie op groenbeheer, duurzaamheid en ecologie binnen RWS met de tijd mee veranderd. Verspreid in de organisatie zijn er verschillende ideeën over de zaken die geactualiseerd dienen te worden. In sommige gevallen spreken deze ideeën elkaar tegen of is er nog geen eenduidigheid over de nieuwe inhoud. Het is voor ons de uitdaging om de nieuwe inzichten en ideeën binnen de organisatie te verzamelen en op een eenduidige manier in een nieuwe leidraad en kader te verwerken. Hiermee dragen wij eraan bij dat Rijkswaterstaat het groen weer vellig conform de huidige wetgeving kan beheren, afgestemd op de huidige normen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van groenbeheer, ecologie en duurzaamheid.