Met RES inzicht in hoe over te schakelen naar duurzame energie

Met RES inzicht in hoe over te schakelen naar duurzame energie

Geplaatst op: 31-03-2020

Met de Regionale EnergieStrategie (RES) de (on)mogelijkheden in beeld

Onder hoge druk werken overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven aan de overschakeling naar duurzame energie. Die hoge druk is het gevolg van het klimaatakkoord dat in 2019 is afgesloten. Hierin werd de afspraak gemaakt dat er plannen moeten komen voor de grootschalige opwekking van duurzame energie, de Regionale Energiestrategieën. En dat 30 regio’s in Nederland hiervoor ‘een bod’ zouden doen aan de Rijksoverheid. In dat bod geven regio’s een opgave van de hoeveelheid duurzame energie die zij in 2030 denken te kunnen opwekken. Niet helemaal vrijblijvend uiteraard, want in het klimaatakkoord is ook afgesproken dat Nederland bijvoorbeeld in totaal 35 TWh aan grootschalige duurzame energie zou moeten opwekken en dat het eerste bod er in 2021 moet liggen.

Kragten ondersteunt de regio Maastricht-Heuvelland en de regio Westelijke Mijnstreek met het in kaart brengen van de (on)mogelijkheden voor de opwekking van windenergie en zonne-energie. Met uitgebreide rekenmodellen en GIS-analyses als hulpmiddelen, heeft Kragten voor beide regio’s drie perspectieven doorgerekend. Eén perspectief is dat van het ‘maximale potentieel’. Hierin is onderzocht hoeveel energie er maximaal zou kunnen worden opgewekt als zoveel mogelijk daken, bedrijfsterreinen, wegbermen en dergelijke worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Hierbij zijn wel alle wettelijke beperkingen in acht genomen, maar is nog geen rekening gehouden met lokaal beleid of met (politiek/bestuurlijk) draagvlak. Het geeft inzicht in de bovengrens. Vervolgens zijn nog twee lokale perspectieven doorgerekend. Deze gaan uit van lokaal beleid en ook van lokale ambities. Deze berekeningen zijn realistischer.


Het resultaat is opgeleverd in de vorm van potentiekaarten en berekeningen van de hoeveelheid duurzame en grootschalige energie die kan worden opgewekt in 2030.
Op dit moment wordt door Enexis bekeken of het elektriciteitsnetwerk al die duurzame energie ook kan doorleveren, want uiteindelijk moeten vraag en aanbod met elkaar in balans worden gebracht. En dat geldt niet alleen voor elektriciteit, maar ook voor warmte.
En ook dat wordt nog een hele klus.