Hoe staat het nu met stikstofdepositie?

Hoe staat het nu met stikstofdepositie?

Geplaatst op: 05-08-2021

Nadat op 29 mei 2019 de Raad van State het PAS (Programma Aanpak Stikstof) na bijna vier jaar ongeldig verklaarde, mochten er geen toestemmingen meer verleend worden op basis van het PAS, met alle gevolgen van dien voor sectoren zoals de bouw, landbouw en industrie. Ruim twee jaar later is op 1 juli jongstleden de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), alsmede het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn) in werking getreden met daarin een ’programma stikstofreductie en natuurverbetering’, ’legalisatie voor PAS-melders’ en ’vrijstelling voor de bouwsector’.

Praktisch samengevat wordt in het programma stikstofreductie een resultaatverplichting voor stikstofreductiedoelen voor Natura 2000-gebieden vastgelegd. Om deze resultaatverplichting te behalen zullen (nog nader uit te werken) maatregelen worden opgelegd. Na monitoring en bijsturing kunnen ook extra maatregelen worden genomen.

Zodra de genomen maatregelen uit het programma voor een afname van de stikstofdepositie zorgen, kunnen PAS-melders gelegaliseerd worden. Deze PAS-melders hebben onder het PAS te goeder trouw een melding ingediend en kunnen middels het legalisatieprogramma na twee jaar weer formeel worden gelegaliseerd.

Ten slotte is een partiële vrijstelling voor de aanlegfase in de bouwsector uitgewerkt in het Besluit natuurbescherming. Deze vrijstelling geldt enkel voor de tijdelijke stikstofdepositie in de sloop-/bouwfase en niet voor de permanente stikstofdepositie ten gevolge van de gebruiksfase.

Of een dergelijk programma, waarbij de overeenkomsten met het gesneuvelde PAS aanwezig zijn, stand zal houden is nog afwachten. Hierdoor is en blijft, ondanks de wijzigingen, stikstofdepositie een thema dat de aandacht verdient in uw project. Door ook vanaf 1 juli vooraf stil te staan bij de (on)mogelijkheden, komt u later niet voor verrassingen te staan.