Menu
Home

Herinrichting Oude Kanjel, fase 1

  • Herinrichting Oude Kanjel, fase 1

Het waterschap Roer en Overmaas is voornemens om het meest benedenstroomse deel
van de Oude Kanjel fase 1 te herinrichten. De eerste fase van de herinrichting van de Oude Kanjel betreft het traject van de waterkering in Itteren (primaire waterkering in Itteren) tot aan de monding van de Oude Kanjel in de Geul. De herinrichting betreft een lengte van circa 1,3 km en ligt in de gemeente Maastricht en in de gemeente Meerssen.

Het herinrichten (weer laten slingeren) van de Oude Kanjel benedenstrooms van Itteren leidt tot een verbetering van de ecologische waarden van de waterloop.
Hiermee voldoet de beek in de toekomst aan de doelstellingen ten aanzien van de ecologische waterkwaliteit op grond van de Kaderrichtlijn Water en aan de randvoorwaarden vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water.

De herinrichting houdt in dat de beek wordt opgeschoond van slib en dat de oevers worden verflauwd. De bestaande loop van de Oude Kanjel wordt daarbij grotendeels gedempt en vervangen door een nieuwe, meer natuurlijke en meanderende loop. Ook worden enkele kunstwerken vervangen.
De huidige lengte van het her in te richten tracé zal als gevolg van de herinrichting toenemen met circa 230 meter tot 1.530 meter.

Kragten heeft een schetsontwerp gemaakt met profielen waarop alle maatregelen te zien zijn, zoals het hermeandering en het verflauwen van de oevers. Het ontwerp is nader uitgewerkt in detaillistische bestekstekeningen. De verdere voorbereiding bestond uit het uitvoeren van onderzoeken, het verzorgen van vergunningen, het opstellen van het RAW-bestek en het verzorgen van de aanbesteding.

Naar projecten overzichttoTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal