Menu
Home

Quickscan flora en fauna Kattekoelenvijver Brunssum

  • Quickscan flora en fauna Kattekoelenvijver Brunssum

De provincie Limburg realiseert in de toekomst de Buitenring Parkstad. Bij Brunssum overlapt het tracé van deze nieuwe weg een tweetal viswateren, gezamenlijk aangeduid als Kattekoelenvijver. De provincie wil ter plaatse graag een viswater behouden, zodat verlegging van de vijvers nodig is. In het kader van een variantenstudie ter verkenning van de mogelijkheden is een quickscan flora en fauna uitgevoerd.

Een quickscan flora- en fauna brengt de aanwezige natuurwaarden en de effecten van het plan hierop in kaart. Door middel van literatuuronderzoek wordt allereerst onderzocht welke informatie al beschikbaar is over het plangebied. Vervolgens is een bezoek gebracht aan het plangebied om de aanwezige biotopen, flora en fauna te onderzoeken. Uit het onderzoek is gebleken dat binnen het plangebied beschermde vogel-, zoogdier- en reptielensoorten voorkomen. Om de gunstige staat van instandhouding van deze soorten te waarborgen zijn mitigerende maatregelen in het rapport opgenomen, zoals het aanbrengen van stenen en keien in de nieuwe oevers van de Roode Beek t.b.v. de grote gele kwikstaart en het realiseren van de nieuwe vijver vóór aanvang van de werkzaamheden zodat een alternatief leefgebied voor vleermuizen geboden wordt. Tevens zijn aanbevelingen gedaan met betrekking tot de planning van de werkzaamheden, zoals het rooien van vegetatie in de minst kwetsbare periode voor diersoorten en een inspectie van te kappen bomen op vleermuisverblijven. Verder is rekening gehouden met de functie van het plangebied als migratieroute van diersoorten. Om de functionaliteit van de migratieroute te behouden in de toekomstige situatie is geadviseerd om een deel van de vijver ontoegankelijk te maken voor vissers.

Naar projecten overzichttoTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal