Menu
Home

Regenwatervisie Beugen

  • Regenwatervisie Beugen

De gemeente Boxmeer heeft te kampen gehad met extreme neerslag, wat in de kernen van Boxmeer en Beugen heeft geleid tot flinke wateroverlast. De gemeente wil graag voor de kern Beugen inzicht in welke maatregelen effectief zijn om overlast in de toekomst te voorkomen. Kragten heeft, in opdracht van de gemeente Boxmeer, voor de kern Beugen een regenwatervisie opgesteld.

Om wateroverlast, verdroging en hittestress in een breder perspectief op te lossen moet het thema water een prominentere plek krijgen in het beleid en ingebed worden in structuur(omgevings-)visies, bestemmingsplannen, ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen en bouwverordeningen. Als water in deze plannen goed wordt ingebed, dan kunnen integrale afgewogen keuzes worden gemaakt. Wateroverlastlocaties kunnen op deze wijze op een hoger niveau worden aangepakt. Hierdoor worden meer oplossingsmogelijkheden gecreëerd, waarbij ook combinaties met andere functies en gebruik kunnen ontstaan.

Voor de regenwatervisie is een integraal model gebouwd waarbij het terrein, de watergangen en de riolering zijn samengevoegd. Deze modellering is gedaan in STRATUS (Simulatie van Terrein en Riolering Analyse Toestroming, Uittreding en Spreiding). De regenwatervisie bestaat uit een aantal deelkaarten: ‘Water-Over-Straatkaart”, “Stromingskaart”, “Regenwaterstructuurkaart” en de “Regenwatervisiekaart” met een bijbehorend maatregelenpakket en investeringskosten.

Zo is de gemeente gekomen van wateroverlast tot -visie.

Naar projecten overzichtDiensten

toTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal