Menu
Home

RWZI Heerlen-Ten Esschen

  • RWZI Heerlen-Ten Esschen
  • RWZI Heerlen-Ten Esschen

De aanleg van een nieuwe vrijvervaltransportleiding tussen de rioolwaterzuiverings-installatie (RWZI) Heerlen en een bestaande vrijvervaltransportleiding bij Ten Esschen doorkruist Natura2000-gebied Geleenbeekdal. Uit een verkennende natuurtoets is gebleken dat negatieve effecten op het Natura2000-gebied niet op voorhand uit te sluiten zijn. Ook kan de aanleg van de transportleiding significant negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. Conform de Natuurbeschermingswet 1998 dient in dat geval een passende beoordeling uitgevoerd te worden om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van de mogelijk effecten. Bovendien kunnen werkzaamheden binnen een Natura2000-gebied niet plaatsvinden zonder een verkregen Natuurbeschermingswetvergunning. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft Kragten opdracht gegeven een passende beoordeling uit te voeren.

Binnen de passende beoordeling zijn de effecten in beeld gebracht van de aanleg en het gebruik van de nieuwe vrij-vervaltransportleiding op de Natura2000-habitattypen en –doelsoorten. Uit de passende beoordeling is gebleken dat negatieve effecten voorkomen kunnen worden door een aangepaste werkwijze toe te passen op een zorgvuldig gekozen locatie. Daarnaast worden maatregelen getroffen om indirecte negatieve effecten te voorkomen. Op deze manier worden de instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied Geleenbeekdal niet negatief beïnvloed door de aanleg van de nieuwe transportleiding en komt de gunstige staat van instandhouding van de binnen het Natura2000-gebied voorkomende planten- en diersoorten niet in gevaar.

Naar projecten overzichttoTop
de kragt van vertrouwen
Naar het Kragten Portal