Bereid je voor op de Omgevingswet!

Per 1 januari 2021 geldt (naar verwachting) de Omgevingswet. Deze datum komt snel dichterbij. Kragten adviseert opdrachtgevers bij het eigen maken van (het werken in de geest van) de Omgevingswet. Samen met de gemeente Meierijstad is Kragten gestart met het project: Ontwikkelingsvisie Landschap en Natuur.

De Omgevingswet vraagt om een integrale aanpak én om samenwerking/participatie. De gemeenteraad van Meierijstad beschouwt het opstellen van de ontwikkelingsvisie als een pilot voor burgerparticipatie en daarmee is het tevens ook een pilot voor de Omgevingswet. De gemeenteraad wil vanaf het begin betrokken zijn bij de opzet en de inrichting van het participatieproces en werkt hiermee in de geest van de Omgevingswet.

Hoe we samen tot de gedragen, uitvoerbare ontwikkelingsvisie denken te komen, hebben we omschreven in de ‘Startnotitie Burgerparticipatie’. Deze startnotitie bespreekt de gemeenteraad tijdens ‘het startgesprek’ met andere geïnteresseerde betrokkenen, zoals bewoners, vertegenwoordigers van belangenorganisaties (zoals bijvoorbeeld ZLTO, IVN). Ook legt zij deze startnotitie voor aan het college van burgemeester en wethouders (B&W).
De gemeenteraad stelt de startnotitie niet vast. Zij wil juist op niet-politieke wijze, in een vroeg stadium, het gesprek tussen en met burgers en andere belanghebbenden stimuleren.

Zo leggen we de basis voor een gezamenlijk proces en product van burgers, andere betrokkenen en gemeente. We zoeken elkaar op en gaan écht samen aan de slag.
Na het startgesprek organiseren we werkbijeenkomsten waarin we ingaan op de waarden van landschap en natuur en elkaars wensen. Wat we ophalen vormt de basis voor de ambitie voor natuur en landschap en uiteindelijk de ontwikkelingsvisie. Deze informatie brengen we samen in een document ‘waarden en wensen’. Aan de hand van deze ‘waarden en wensen’ gaan we (weer) in werkbijeenkomsten aan de slag om te komen tot een (eerste) ontwikkelingsvisie en een projectenlijst.

Wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is, communiceren we over bevindingen en (tussen)resultaten met het college van B&W en/of de gemeenteraad. Zo zijn zij ook op de hoogte van de inhoud en het proces van de Ontwikkelingsvisie Landschap en Natuur én dragen zij daadwerkelijk een steentje bij aan het behoud en de versterking van landschap en natuur. Het werken in de geest van de Omgevingswet komt hierbij goed van pas.

Project:
Bereid je voor op de Omgevingswet!
Locatie:
Veghel, Schijndel en Sint Oedenrode
Klant:
Gemeente Meierijstad
Terug naar projecten