Door waterplan Gulpen-Wittem kwantiteit en kwaliteit van water gewaarborgd

De gemeente Gulpen-Wittem had dringend behoefte aan een gemeentelijk waterplan. Dat betekende inventarisering van de knelpunten van de bestaande riolering en de knelpunten in de afvoer van het hemelwater dat niet via de riolering afgevoerd wordt. Dat oppervlaktewater vindt van oudsher zijn weg via waterlopen, bronnen, poelen en regenwaterbuffers.

In het waterplan heeft Kragten naast de kwantiteit ook gekeken naar de kwaliteit van het water. Het bestaande beleid en de ambities van de gemeente op het gebied van stedenbouw en recreatie zijn eveneens in het plan meegenomen.

Daarnaast is intensief gesproken met partners zoals provincie, waterschap en Water Maatschappij Limburg (WML). Dan komen vaak tegengestelde belangen op tafel. Kragten stuurt het adviesproces dan vooral met oog voor wederzijdse belangen. Het uiteindelijke plan dat Kragten voor de gemeente Gulpen-Wittem heeft gemaakt, is een totaalplan geworden inclusief zicht op alle kosten en een financieringsonderbouwing. Een duurzaam plan waarmee de gemeente haar ambities kan waarmaken en tegemoet gekomen wordt aan de belangen van verschillende partners op dit vlak.

Project:
Door waterplan Gulpen-Wittem kwantiteit en kwaliteit van water gewaarborgd
Locatie:
Gulpen en Wittem
Klant:
Gemeente Gulpen-Wittem
Terug naar projecten