Grondwatermeetnet voor het monitoren van dijken en kades van waterschap Brabantse Delta

Kragten heeft in het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta het grondwatermonitoringsnet uitgebreid met 63 meetpunten en de in totaal 123 meetpunten van dit meetnet geoptimaliseerd.

Het gaat dan om de meetpunten rond de primaire en regionale waterkeringen in West-Brabant. Dit deel van Nederland moet bij gesloten deltawerken water kunnen vasthouden in de rivieren. De vrije afvoer van water naar zee is in die gevallen niet mogelijk.

Rijkswaterstaat verlaagt in deze situaties de waterstanden in het Haringvliet en Hollandsdiep. In West-Brabant worden de sluizen naar het Volkerak-Zoommeer gesloten, waardoor de Mark, Vliet en Dintel hun water niet kwijt kunnen op het Volkerak-Zoommeer.

Om te kunnen beoordelen of de bestaande dijken en kades bestand zijn tegen de eisen die we als maatschappij eraan stellen, zijn monitoringsgegevens van de (grond-)waterfluctuatie van belang. Om die reden zijn de extra meetpunten geplaatst en voorzien van digitale dataloggers. Op deze wijze wordt over langere termijn (grond-)waterstanden geregistreerd om statistische kengetallen te kunnen genereren inzake het (grond-)waterregime rondom en in de kades en dijklichamen.

Project:
Grondwatermeetnet voor het monitoren van dijken en kades van waterschap Brabantse Delta
Locatie:
Brabant
Klant:
Waterschap Brabantse Delta
Terug naar projecten