Nationale Klimaat Expo

Nationale Klimaat Expo

Lezing "Groen-blauwe netwerken in bebouwd gebied - van beleid tot praktijk van 13.30 - 13.55 uur in Innovatietheater B

Als Kragten zijn we ervan overtuigd dat GroenBlauwe netwerken in het stedelijk gebied positief kunnen bijdrage aan de opgaves op het gebied klimaat, gezondheid, biodiversiteit en energietransitie. Dagelijks zijn we integraal bezig met beleid, ontwerp, inrichting en beheer en onderhoud van deze openbare ruimte in het stedelijk gebied.

We willen meer water vasthouden voor droge perioden, maar geen wateroverlast krijgen tijdens hoosbuien en de kwaliteit van ons oppervlaktewater willen we verbeteren. Verder zien we veel grijs, overwegend strak gemaaide grasvelden met her en der gelijksoortige bomen en bomen die niet tot volle volwassenheid komen omdat ze geen ruimte krijgen om te groeien.

Zowel kwantiteit als kwaliteit van ons groen is de laatste decennia door bezuinigingen steeds meer afgenomen. Dit is waar groen en blauw elkaar in de openbare ruimte ontmoeten en elkaar kunnen versterken. Maar hoe breng je data, communicatie, gedrag van mensen, maatschappelijke opgaves en innovaties samen tot een uitvoerbaar en praktisch Groen-Blauw beleid. In deze presentatie nemen we u middels praktijkvoorbeelden mee hoe in het beleid de juiste keuzes kunnen worden gemaakt. We kunnen wel mooie dingen achter ons bureau verzinnen, maar ze moeten ook in de praktijk op een juiste wijze kunnen worden uitgevoerd.


Nationale Klimaat Expo op 19 en 20 april 2023 In Expo Houten.

Het klimaatvraagstuk is een van de grotere uitdagingen waar we de komende jaren met z’n allen voor staan. Hiervoor moeten we anders gaan denken en werken dan dat we gewend zijn. Kragten is dagelijks bezig om deze routines te verbreken. Want niet alleen de overheid is verantwoordelijk voor het klimaatvraagstuk, maar ook de burger, landbouw en het bedrijfsleven kan een grote bijdrage leveren. Kragten is van mening dat klimaat een groot en complex vraagstuk is, maar dat door vele ‘kleine’ stappen in de dagelijkse praktijk kan worden ingevuld.

In Nederland hebben we ruim zeventien miljoen kansen op bijdragen aan een klimaat-robuust Nederland, deze kansen dienen we te grijpen. Daarmee gaan we niet in een keer het hele klimaatverhaal oplossen. Maar zetten we wel een essentiële stap om binnen de gemeentegrenzen veel te bereiken.

Daarbij is het vanzelfsprekend belangrijk dat we de inwoners en andere stakeholders op de juiste manier betrekken. Dat vraagt om een andere manier van samenwerken dan traditioneel, zowel voor burgers, bedrijven als voor gemeenten zelf. Communicatie en participatie zien wij dan ook als belangrijke succesfactoren voor klimaatadaptatie.

Daarnaast koppelen we klimaat aan visies en richtinggevende beleidsstukken, zoals de Omgevingswet, waarin de gewenste landschappelijke en stedelijke ontwikkelingen voor de komende jaren zijn opgenomen. Dit is een pre om onze inrichting voor de toekomst duurzaam en robuust te maken en te houden.