Waterinfodag 2020

Waterinfodag 2020

De kragt van slim datagebruik

Data, data en nog eens data….. We krijgen al snel het gevoel overspoeld te worden met data dat allemaal op verschillende plekken wordt opgeslagen, beheerd en gebruikt. Maar wat kunnen we hier nu mee? De kracht van data zit in het beheersen van de gehele keten van inwinning tot verwerking. Het (h)erkennen van de waarde van elke unieke datastroom in de delta van gegevens leidt tot het uitmonden in een zee aan informatie.
Maar wat doen we nu met deze data? Veel informatie komt steeds meer openbaar beschikbaar en wordt gekanaliseerd naar de gebruiker. maar nog meer data is nog steeds verborgen in interne systemen en is moeilijk te benaderen of wordt niet direct als relevant gewaardeerd. Het slim combineren van deze databronnen leidt weer tot nieuwe inzichten.

Als creatieve en ervaren adviseurs op het gebied van Water en Datagebruik zijn wij in staat integrale oplossingen te realiseren waarbij slim gebruik van data en diepgaande kennis van de waterketen centraal staan.

WaterTalk om 14.10 uur in het WaterTalk-theater door Caspar Cluitmans

Stroomlijnen van data voor prioriteren wateroverlast

De afgelopen jaren is in Zuid-Limburg op een groot aantal locaties wateroverlast ontstaan ten gevolge van hevige neerslag. Hoewel deze locaties vaak in het stedelijk gebied liggen, ligt de oorzaak voor het merendeel van de gevallen in het landelijk gebied. Dit komt door de hoeveelheid water die afstroomt vanuit onbebouwde hellende gebieden.
Binnen Waterschap Limburg wordt door meerdere mensen gewerkt aan het onderzoeken en oplossen van de overlastlocaties. Hierdoor, en doordat verschillende externe partijen onderzoeken en berekeningen hebben uitgevoerd, verschilt de beschikbare informatie per knelpunt.

De verspreidheid aan informatievoorzieningen maakt het lastig om een eenduidig overzicht te behouden en de diverse knelpunten te prioriteren. Er was derhalve behoefte aan een nieuwe manier van informatie-opslag, waarmee het mogelijk is om de benodigde keuzes te kunnen maken. Om die redenen heeft Kragten samen met Waterschap Limburg een nieuwe systematiek opgezet voor het opstellen van zogenaamde factsheets. De opzet is zo gekozen dat de factsheets in de toekomst door Waterschap Limburg zelf kunnen worden geactualiseerd en bewerkt.

De factsheets bestaan uit een beschrijvend document en een bijbehorende kaart. Hierop zijn niet alleen de gebruikelijke hydrologische gegevens (bijvoorbeeld geldende normeringen, stroombanen, waterdiepten en inundaties) voor verschillende herhalingstijden weergegeven en omschreven. Ook de hiervan afgeleide gegevens zoals veiligheid, risicopanden en te verwachten schade zijn opgenomen. Naast de direct water gerelateerde informatie zijn ook gegevens met betrekking tot natuur, archeologie en monumenten aan de kaarten toegevoegd en is aangegeven welke knelpunten een relatie hebben met elkaar.

Het Waterschap Limburg werkt momenteel circa 2 maanden met deze systematiek. Dat is nog te kort om duidelijke ervaringen te kunnen delen.