Gescheiden riolering bedrijventerrein Lomm

Kragten onderzoekt de haalbaarheid om het regenwater van de daken op een bestaand bedrijventerrein in Lomm in de gemeente Venlo af te koppelen en gescheiden van de riolering te verwerken.

De stichting Duurzame Bedrijventerreinen helpt bedrijven die aangesloten zijn bij de stichting Ondernemend Venlo collectief en integraal te verduurzamen. Naast duurzame energie zijn klimaatadaptatie en duurzaam waterbeheer belangrijke speerpunten van de stichting. Bij het pilotproject op bedrijventerrein Spikweien in Lomm zijn ook de gemeente Venlo, waterschap Limburg en stichting Het Limburgs Landschap betrokken omdat er kansen worden gezien om verdroging tegen te gaan door schoon regenwater in het gebied te houden. Dit sluit aan bij de doelstellingen van deze organisaties.

In de openbare ruimte van dit bedrijventerrein ligt al een gescheiden rioleringsstelsel, maar veel bestaande bedrijfspanden bieden de verschillende waterstromen nog ongescheiden aan. Door het regenwater van de daken te scheiden van het overige vuile water (wc’s, proceswater et cetera) en deze terug te geven aan de natuur of te hergebruiken, wordt niet alleen de toevoer naar de waterzuiveringsinstallatie beperkt, maar kan ook een bijdrage worden geleverd aan het verminderen van grondwaterwinning en de vernatting van een naastgelegen natuurgebied om zo de ecologische kwaliteit te verhogen.

Hoeveel dakoppervlak kan er in potentie in totaal nog worden afgekoppeld? Kan het gescheiden rioleringsstelsel deze extra waterstroom aan? Wat is het draagvlak onder ondernemers om deel te nemen? Waar treedt er bij zware regenval overlast door regenwater op straat op? Op welke technische wijze zou het dakwater kunnen worden afgekoppeld? Wat zijn de kosten van het project en hoe kunnen bedrijven worden gemotiveerd om deel te nemen (wat levert het de ondernemer op) en wat zijn bedrijven zelf bereid om bij te dragen?

Antwoorden op deze vragen bepalen of het haalbaar is om het afkoppelproject op Spikweien daadwerkelijk te realiseren. Zeker op bestaande bedrijventerreinen waar veel gebouwen in de loop der jaren zijn uitgebreid en aangepast, is vaak een per bedrijf unieke maatwerkoplossing nodig. Dit maakt de haalbaarheid van een dergelijk project extra uitdagend. Toch zal de pilot lessen opleveren om soortgelijke projecten ook op andere bedrijventerreinen toe te passen.

Project:
Gescheiden riolering bedrijventerrein Lomm
Locatie:
Lomm
Klant:
gemeente Venlo
Terug naar projecten