Binnen ons werkveld herkennen we een aantal maatschappelijke uitdagingen en ontwikkelingen van deze tijd. Als antwoord hierop hebben we speerpunten benoemd. Een speerpunt vult onze integrale dienstverlening aan op dit thema. Circulaire Economie is zo’n speerpunt.

Circulaire economie

Onze planeet moet leefbaar blijven. Voor ons, maar ook voor toekomstige generaties. Daarom vinden we het belangrijk dat we de aarde niet verder uitputten, en liever nog, dat we de wereld weer een beetje beter maken. Een omslag naar een circulaire economie is dan ook noodzakelijk. Met het circulair inrichtingen van de openbare ruimte verminderen we het grondstoffenverbruik en leveren we een bijdrage aan CO2-reductie waardoor we de biodiversiteit kunnen herstellen, we een schoner milieu en veiligere leefomgeving creëren. Daarnaast borgen we de leveringszekerheid van grondstoffen voor de toekomst.

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. (Bron: nationaal programma Circulaire Economie 2023-2030). Daar dragen wij vanuit passie, plezier en vakmanschap ons steentje aan bij door focus te leggen op het toepassen van circulaire economie bij de inrichting van de buitenruimte. Hierdoor creëren we een leefomgeving waarin we gezond, veilig en prettig kunnen blijven leven.

Clair maakt jouw organisatie circulair

Willen we in de (nabije) toekomst kunnen blijven consumeren zoals we dat gewend zijn, voor een betaalbare prijs, dan zullen we naar een circulaire economie moeten. Een economie waar we de grondstofwaarde behouden en grondstoffen hoogwaardig hergebruiken.

Dit vraagt om een fundamentele verandering van de inrichting van onze huidige economie. Willen we de grondstoffen na gebruik hoogwaardig kunnen hergebruiken, dan zullen we daar vanaf de productie al een circulaire invulling aan moeten geven.
Het mooie aan de circulaire economie is dat het niet alleen zorgt voor het behoud van grondstoffen, het draagt ook bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en daarmee ook de klimaatverandering.

”Het rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ rekent ons voor dat de bouw in Nederland naar schatting 50% van het grondstoffenverbruik voor zijn rekening neemt. En daarnaast 40% van het totale energieverbruik en 30% van het totale waterverbruik. Bovendien heeft een groot deel van alle afval in Nederland betrekking op bouw- en sloopafval en is de sector verantwoordelijk voor circa 35% van de CO2-uitstoot.”

Landelijke doelstellingen
Voor de transitie naar een circulaire economie heeft Nederland doelstellingen geformuleerd. Het einddoel is 100% circulair te willen zijn in 2050. Een tussenstap is om 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken in 2030.

Daarnaast bestaat de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie waarin de strategie voor de bouw- en infrasector wordt omschreven en waarin aanbevelingen worden gedaan. Eén geformuleerde ambitie is dat alle overheden in 2023 alle opdrachten 100% circulair uitvragen.

Circulair opdrachtgeverschap & circulaire verdienmodellen
Circulariteit gaat over waardecreatie en waardebehoud. De organisatie dient ingericht te zijn om de waarde te behouden en de juiste kaders mee te geven voor projecten om waarde te creëren. Projecten zijn dus aan zet voor waardecreatie. De organisatie voor waardebehoud.

Het behouden van grondstofwaarde treft alle hoeken van de organisatie. De gehele organisatie zal
gezamenlijk de transitie moeten doorlopen. Inzetten op één aspect, en de rest achterwege laten, zal niet het gewenste effect bereiken. Kragten ondersteunt het het formuleren van visie, strategie en het implementeren van circulair opdrachtgeverschap.

Waar een opdrachtgever circulair uitvraagt, zal de markt een circulair antwoord moeten hebben. Onze brede kennis van zowel publieke als private partijen alsook onze kennis van de circulaire economie zetten wij graag in voor het vinden van circulaire verdienmodellen.

(Her)inrichting van de openbare ruimte
Het creëren van meerwaarde gebeurt binnen de projecten. Met elke projectfase leveren we daarin een bijdrage door onszelf de vraag te stellen: wat kan ik doen om meerwaarde te creëren en te behouden? De door ons ontwikkelde pragmatische methodiek van CEES Duurzaam helpt om in een vroeg stadium van een project de kansen voor meerwaarde te identificeren. Hierbij leveren we het Programma van Duurzaamheid als toevoeging op het reguliere Programma van Eisen.

Circulair ontwerpen
Het ontwerp is cruciaal voor het creëren van circulariteit. In het ontwerp komen de oplossingsrichtingen van alle opgaves van het gebied bij elkaar. Dus ook overige duurzaamheidsthema’s, wensen van de gebruikers of technische eisen. Ook de oplossing voor het creëren van circulariteit vindt dus hier plaats. Het gaat over het toepassen van bestaand materiaal, het kiezen voor duurzaam/circulair geproduceerde nieuwe producten en losmaakbaarheid/demontabel ontwerpen.

(Keten)samenwerking en contractvormen
Bij het realiseren van meerwaarde zijn meerdere partijen betrokken die adviseren in en/of werken met grondstoffen. De keten moet op een dusdanige wijze zijn ingericht dat de betrokken partners de werkzaamheden verrichten waarbij grondstoffen op een hoogwaardige manier herbruikbaar zijn. Een circulaire economie creëer je idealiter dus niet alleen. Wij adviseren daarom zo vroeg mogelijk in het proces een of meerdere geschikte ketenpartner(s) te selecteren om de kennis van alle betrokken partijen in het project te integreren. Een transparante, open en proactieve houding vanuit alle partijen is een eerste stap naar een succesvolle samenwerking. Wij adviseren u graag welke samenwerking- en contractvorm het beste bij uw circulaire/duurzaamheidsambitie past.

Circulaire begroting (CSSK) & taxaties openbare ruimte
Het behoud van grondstofwaarde gaat gepaard met het behoud van financiële waarde. In onze CSSK maken wij deze meetbaar en aantoonbaar. Wij helpen graag met de invulling op beleidsniveau, maar ook om circulariteit te verankeren in de projecten. Wij begroten met getaxeerde vrijkomende materialen, restwaarde nieuwe producten alsook MKI-waarde (DuboCalc).

Circulaire begroting maakt gebruik van de systematiek van SSK, vandaar CSSK. De begroting wordt ingestoken op de benadering van TCO (Total Cost of Ownership) waarbij de belangrijkste onderdelen bestaan uit: investering, gebruik, beheer en onderhoud en restwaarde. Het kan natuurlijk toegepast
worden in alle fases in onze projecten.

Circulair groen & beheer
Dat groen van groot belang is voor onze leefomgeving wordt steeds evidenter. Leven, wonen en werken in een groene omgeving is gezond voor iedereen. Wonen in een groene omgeving heeft een positieve uitwerking op de sociale structuren in een wijk. Spelen in een groene omgeving bevordert het sociale karakter van kinderen, alsook hun algehele lichamelijke conditie en motoriek. Mensen herstellen sneller na een medische ingreep als zij zich in een groene omgeving bevinden. Een groene leefomgeving biedt ook oplossingen voor de klimaatveranderingen die gaande zijn. Denk aan het tegengaan van hittestress door het bieden van schaduw en verkoeling door bomen en het opnemen van regenwater.

‘In het kader van circulariteit wordt gekeken wat de toepassingsmogelijkheden en kansen zijn van deze vrijkomende groenstromen.’

Bij het beheren van de groenstructuren in onze leefomgeving komen diverse groenstromen vrij zoals
bijvoorbeeld snoeihout. In het kader van circulariteit wordt gekeken hoe we deze hoogwaardig kunnen hergebruiken. Niet alleen de vrijkomende groenstromen zijn in dit opzicht interessant, maar ook het beheer van het groen, zoals bomen en heesters.

Het aangebrachte groen heeft een functie in de omgeving. Het draagt bij aan onder andere biodiversiteit, klimaatverandering en luchtkwaliteit. Deze waarde willen we behouden bij beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Hetzelfde geldt voor de ‘harde’ materialen die zijn toegepast in de openbare ruimte. Voor het beheren en onderhouden vanuit de gedachte van ‘waardebehoud’ kan een circulair beheer- & oogstplan van pas komen.

Team Circulaire Economie
Wij werken met een diversiteit aan disciplines aan de transitie naar een circulaire economie. Onze Kragt is dat kennis en kunde is doorontwikkeld vanuit het huidige werkveld. Zodat deze past in de nieuwe economie. Dit maakt onze mensen breed inzetbaar in de transitiefase waarin de economie zich momenteel bevindt.

Heeft u vragen aan ons Circulaire Economie Team, dan kunt het beste contact opnemen met de strategisch adviseurs Circulair Werken  René Salden (rsa@kragten.nl) of Irma Ernes (ie@kragten.nl).


Greep uit onze projecten
- Gemeente Venlo: circulair inkopen
- WBL: Implementatiebegeleiding circulair werken in projectmanagement
- Waterschap Delfland: circulair gemaal Commandeurspolder
- Gemeente Helmond: circulaire herinrichting Hoboplein
- Gemeente Horst aan de Maas: herinrichting ’t Gasthoês
- Gemeente Druten: CSSK HOV-busplein
- Gemeente Venlo: taxaties rotondes
- Provincie Zuid-Holland: Oude Trambaan duurzame materiaalkeuze
- Gemeente Vlaardingen: duurzame rotonde met beheer- & oogstplan