Kwaliteit als uitgangspunt

Van onze vijf kernwaarden gaat er één expliciet over kwaliteit: ‘kwaliteit is altijd ons uitgangspunt’. De verantwoordelijkheid voor structurele verbetering en borging van kwaliteit nemen wij altijd mee in elk project. Het maakt niet uit wat voor soort project, klein
of groot, multidisciplinair of niet. Ons proces ligt vast in ons ISO9001-systeem. Hierin zijn onze processen en producten vastgelegd op een gestructureerde en navolgbare wijze. Ons kwaliteitssysteem is opgebouwd rond de methode ‘plan-do-check-act’. Anders gezegd:
wij staan voor een methode van continue verbetering. Continue verbetering van onze processen, van onze producten en van onze organisatie als geheel. We voorkomen incidentele en structurele fouten zoveel als mogelijk en gaan in geval van fouten nauwkeurig na wat de oorzaak is, en we bepalen hoe de fout in de toekomst voorkomen kan worden. Niet alleen op projectniveau, waarin we het zes-ogen-principe hanteren, maar ook met een doorkijk naar verbeteringen in de organisatie.

Daarnaast houden wij interne projectaudits en externe projectevaluaties met de klant. De directie bepaalt welke projecten aan een interne audit worden onderworpen en beschouwt tijdens de directiebeoordeling hoe Kragten als geheel presteert op het gebied van kwaliteit. Op basis daarvan neemt de directie maatregelen die de organisatie en haar processen als geheel verbeteren.

Wij monitoren onze prestaties door projectevaluaties (jaarlijks minimaal 50, waarvoor wij vaste formats met vragen gebruiken). Van deze evaluaties wordt geleerd en het kwaliteitsbesef in de organisatie wordt verder verhoogd. Onze aanpak wordt gewaardeerd. In 2022 bleek uit de gehouden projectevaluaties dat onze klanten de kwaliteit van onze dienstverlening gemiddeld een 8,1 geven.

ISO 14001-2015

Sinds begin 2016 jaar is Kragten gecertificeerd voor ISO 14001. Kort gezegd gaat deze norm over het beheersen en verbeteren van de effecten op het milieu door onze bedrijfsvoering.

Een milieumanagementsysteem gebaseerd op ISO 14001:2015 is gericht op het verbeteren van de milieuprestaties. Daarbij is het van belang dat we inzicht hebben in de voor Kragten relevante milieuaspecten en de daaraan gekoppelde milieueffecten. Kragten dient dan uiteraard te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Deze wet- en regelgeving komt terug in de relevante milieuaspecten.

WAT IS ONZE DOELSTELLING HIERBIJ?
Sinds we naast de ISO14001 ook zijn gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder, hebben we ook weer concrete reductiedoelstellingen voor onze CO2-emissie geformuleerd. Kragten sluit zich aan bij de doelstellingen van Europa en Nederland. Vertaald naar basisjaar 2019 betekent dit dat Kragten in 2030 een CO2-reductie van 26% realiseert ten opzichte van 2019.

MILIEUASPECTEN EN MILIEUEFFECTEN
Op bedrijfsniveau zijn milieuaspecten, de delen van de activiteiten en diensten van een bedrijf die in wisselwerking kunnen staan met het milieu. De milieuaspecten die voor Kragten belangrijk zijn (en waar goede verbetering kan worden gehaald), zijn:
• emissie van CO2 door brandstofverbruik vanwege woon-werkverkeer en zakelijke reizen,
• emissie van CO2 door elektriciteitsverbruik en gasverbruik vanwege kantooractiviteit.

Op projectniveau zijn er ook milieuaspecten:
• Bij projecten moet, indien van toepassing, worden geïnventariseerd of er binnen de projectscope aan eisen op het gebied van (milieu)wet- en regelgeving en duurzaamheid moet worden voldaan;
• Bij projecten moet, indien van toepassing en waar mogelijk, proactief worden geadviseerd over milieu/duurzaamheid.
VERANTWOORDELIJKHEDEN
Alle medewerkers hebben een verantwoordelijkheid wat betreft milieu binnen Kragten: we sporen iedereen aan het milieubeleid te volgen. Tevens wordt iedereen aangespoord ook zelf, buiten het officiële milieubeleid om, te streven naar vermindering van negatieve milieueffecten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
1. Kennis hebben van ons milieubeleid en dit naleven, zodat we meehelpen het milieu te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door bewust te kiezen voor duurzame mobiliteit en het vermijden van autoritten waar mogelijk.

2. ‘Good housekeeping’. Dit kan met kleine dingetjes zoals het lager zetten van de verwarming en het afsluiten van de (computer-)apparatuur bij vertrek. Maar ook minder printen en vaker de fiets nemen of carpoolen valt hieronder.

3. Ons houden aan milieu wet- en regelgeving, hetgeen neerkomt op het voorkomen van voor het milieu nadelige handelingen. Denk ik dit verband aan het voorkomen en scheiden van afval. In geval van een milieu-incident hebben we een calamiteitenplan waarin staat hoe te handelen.

ISO 9001-2015

Een van de kernwaarden van Kragten is ‘kwaliteit als uitgangspunt’. Daar werken we aan in een continue proces van verbeteren van de werkprocessen en aan een goede balans tussen de inzet van vakmanschap en proces. Een kwaliteitsmanagementsysteem zoals de ISO 9001 helpt ons daarbij. Het certificaat willen we dan ook graag in stand houden en dat heeft een meerwaarde voor onze eigen organisatie en voor onze klanten.

BELEIDSUITGANGSPUNTEN.
Het belangrijkste uitgangspunt van het kwaliteitsmanagementsysteem van Kragten is dat we willen voldoen aan de rechtvaardige eisen en verwachtingen van onze opdrachtgevers. Dat sluit weer goed aan bij een andere kernwaarde, ‘De klant staat centraal’.
Maar het heeft natuurlijk ook te maken met onze eigen organisatie, de werkplek, de werkomstandigheden, zodat er veilig en gezond gewerkt kan worden. Dat legt een basis voor kwaliteit.

KANSEN EN RISICO’S.
Gaandeweg de jaren heeft Kragten in het kader van het continue verbeteren al veel kansen en risico’s onderkend. In het kader van de zogenaamde contextanalyse is dit nu vast onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dat is een waardevolle stap die bijdraagt aan het herkennen van de behoefte van de gebruikers van onze dienstverlening. Kansen en risico’s zijn ook tijdgebonden. Door de analyse onderdeel te maken van de verbeterproces is de actualiteitswaarde hoog.

INSTRUMENTEN.
Binnen het kwaliteitsmanagementsysteem evalueren we ons werk en onze projecten, houden we projectaudits en onderzoeken we de klanttevredenheid. De uitkomsten hiervan zijn een belangrijke input voor ons verbeterproces.