Binnen ons werkveld herkennen we een aantal maatschappelijke uitdagingen en ontwikkelingen van deze tijd. Als antwoord hierop hebben we speerpunten benoemd. Een speerpunt vult onze integrale dienstverlening aan op dit thema. Energieinfra is zo’n speerpunt.


Door het gebruik van fossiele brandstoffen leggen we een grote druk op het klimaat en op de opwarming van de aarde. De wereldbevolking groeit en hierdoor ook de vraag naar energie. Onze brandstoffen worden schaarser. Omschakelen naar nieuwe oplossing is noodzakelijk en onvermijdelijk. Het Rijk heeft daarom een doelstelling opgelegd: ‘Een aardgasvrije economie én een reductie van CO2-uitstoot’. Daar dragen wij als Kragten graag actief aan bij.

De overheden hebben kennis over de Omgevingswet en de daarbij horende procedures ten behoeve van de energietransitie, maar hebben vaak niet de expertise om de technische consequenties op het ontwerp en de realisatie te kunnen overzien. Energiebedrijven en opdrachtnemers hebben de technische kennis voor het aanleggen van de benodigde bouwwerken en infrastructuur, maar zijn vaak minder bekend met de regels en procedures vanuit de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast zijn nog tal van partijen in de projectomgeving die een belang heeft bij de energietransitie en het ruimtebeslag dat daarmee gepaard gaat. Tussen al deze stakeholders is afstemming nodig om te komen tot een ontwikkeling die de gemeentelijke omgevingsvisie en -programma voor duurzame energie daadwerkelijk tot uitvoer brengt, het technisch mogelijk maakt om de nieuwe vormen van herwinbare of duurzame energie te transporteren, op te slaan en te exploiteren én die past in de omgeving en breed gedragen wordt door de belanghebbenden. Pas dan kan de energietransitie succesvol worden gerealiseerd.

Wij brengen de benodigde kennis en expertise samen en de bijbehorende participatieprocessen. Wij beschikken over zowel de technische kennis voor het bouwen ten behoeve van de energietransitie als over de kennis omtrent de nieuwe Omgevingswet en de procedures die daarmee samenhangen. Daarnaast zijn wij in onze projecten gewend om belanghebbenden integraal te betrekken. Hiermee creëren we draagvlak en benutten we de juiste expertise op het juiste moment: technisch, juridisch en procesmatig.

Alle ingrediënten voor het realiseren van de energietransitie zijn aanwezig en de Omgevingswet biedt hiervoor de handvatten. Echter; het integraal samenbrengen van alle kennis en expertise maakt de energietransitie pas tot een succes. Juist daarin maken wij het verschil.

Elektrisch vervoer

Elektrisch vervoer is de toekomst. Op dit moment een beter alternatief dan bijvoorbeeld waterstof. Het is ontwikkeld, duurzaam en betaalbaar. Zo richt ook het klimaatakkoord de Nationale Agenda Laadinfra (NAL) en de Regionale Agenda Laadinfra (RAL), in Noord-Brabant en Limburg volledig op het verduurzaming door middel van elektrisch vervoer. Per 2030 mogen er geen nieuwe fossiele brandstof auto’s meer verkocht worden. Een verandering die veel impact met zich meebrengt.

Kragten adviseert en denkt mee over de toekomst van de laadinfra. Hoe gaan we om met de richtlijnen van de RAL en NAL? Kragten werkt ook mee aan het duurzame deelconcept MOBIE. Hierbij verduurzamen we alle zakelijke kilometers van acht Noord-Limburgse gemeente door middel van elektrisch deelvervoer, fiets en het openbaar vervoer.

Zonne- en windenergie

Energiebronnen als fossiele brandstoffen eisen hun tol. Ze zijn niet hernieuwbaar en zorgen voor veel CO2-uitstoot en broeikasgassen. We kunnen er niet meer omheen: duurzame energie is hard nodig. Er ontstaan steeds meer initiatieven voor het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie. Maar hoe haalbaar zijn deze plannen? Hoe worden deze ruimtelijk ingepast? En welke gevolgen heeft het voor de omgeving? Kragten geeft advies

Wij helpen overheden, bedrijven en investeerders met het inpassen, beoordelen en realiseren van initiatieven. Dit doen we onder meer met onze QuickScan zonne-energie, planologisch advies, opstellen van gemeentelijk beleid en ontzorgen van projectontwikkeling.

Warmte-energie

Eén van de meest urgente thema’s binnen een gemeente is de transitievisie warmte (TVW). De uitrol van de Transitie Visie Warmte is één van de vele transities voor gemeenten. Naast de energietransitie vragen onder andere klimaatadaptatie, circulaire economie, sociale inclusie, actieve en slimme mobiliteit, versterking van biodiversiteit en gezondheid de aandacht. Een behoorlijke uitdaging, waar de Omgevingswet goed bij kan helpen. Want bij de Transitie Visie Warmte kijken we niet enkel naar de technische mogelijkheden om deze transitie vorm te geven, maar bekijken we de transitie in haar context. Dit zorgt voor een sterke strategie rondom duurzame warmte in 2050 én voor een positieve bijdrage aan het karakter van de gemeente. Dat is niet alleen goed nieuws voor de andere maatschappelijke opgaven waar de gemeente voor aan de lat staat, maar maakt de kansen voor het slagen van de Transitie Visie Warmte groter. Samen sta je sterker.

Dat betekent echter niet dat we met een plan van aanpak voor de Transitie Visie Warmte direct alle maatschappelijke opgaven voor een gemeente oplossen. De focus ligt bij de Transitie Visie Warmte. Bij het voorleggen van de keuzes, kijken we natuurlijk wel breed naar wat speelt in een wijk en wat er nodig is. Meekoppelkansen, zoals groot onderhoud in een wijk, klimaatadaptieve ontwikkelingen, investeringen door woningcorporaties of investeringen aan gemeentelijk vastgoed brengen we in beeld. Zo maken we de juiste integrale keuze(s) maken.

Gemeenten zijn de regisseur van de Transitie Visie. Op 31 december 2021 moeten alle Nederlandse gemeenten een vastgestelde Transitie Visie Warmte (TVW) hebben, waarna deze op wijkniveau moet worden uitgewerkt in Wijk UitvoeringsPlannen (WUP’s). Wij stellen voor gemeenten de TVW op en maken daarbij de praktische doorkijk naar het opstellen van de WUP’s. Met meer dan 50 jaar ervaring in het ontwerpen en ontwikkelen van klein- en grootschalige energiesystemen hebben we alle kennis in huis om de warmtetransitie van A tot Z te realiseren.

Lokale energiesystemen

Traditioneel wordt de vraag naar energie in Nederland ingevuld door landelijke netwerken. Dit systeem komt echter onder druk te staan nu we af willen van het gebruik van fossiele brandstoffen voor de productie van elektriciteit en we van het gas af willen. Dit opent de weg naar lokale energiesystemen. Deze kunnen kleine tot middelgrote gebruikers voorzien van energie, zowel voor huishoudelijke als kleinschalige bedrijfsmatige doeleinden. De aandacht verschuift daarmee naar hernieuwbare energie, die dan deels in een decentrale, lokale omgeving wordt opgewekt of hergebruikt. Bij lokale energiesystemen kan worden gedacht aan:

- lokaal opwekken van energie
- lokaal uitwisselen van energie
- lokaal gebruiken van reststromen
- lokaal opslaan van energie

Een duidelijk aandachtpunt bij deze toepassingen is de haalbaarheid; er bestaat namelijk nog wel een uitdaging als het gaat om de ruimtelijke integratie en de infrastructurele aspecten van lokale energiesystemen.

Visie en strategie


Gemeenten en bedrijven staan aan de lat om de afspraken en opgaven uit het Klimaatakkoord van de Rijksoverheid te concretiseren voor hun specifieke situatie. Hiervoor hebben zij een duidelijke visie en strategie nodig. Door de ’stip op de horizon’ te bepalen en duidelijk vast te leggen, ontstaat duidelijkheid over de koers die de komende jaren gevaren gaat worden. Wij ondersteunen gemeenten en bedrijven door het opstellen van “Visies duurzame energie”, het vertalen van afspraken uit de Regionale Energie Strategie in een aanpak op gemeentelijke niveau en “Roadmaps duurzame energie”.

Team Energiekragt

Wij werken met passie en spreken de taal van onze klanten. We hebben verstand van techniek, beleid én proces. Onze adviseurs houden zich bezig met ontwerp en engineering, Tracé studies, K&L-coördinatie, Ruimtelijke borging, technische toetsen, proces en communicatie. Samen werken wij aan Energiekragt. Maak kennis met onze energieadviseurs.

Kernteam

Michiel Huurdeman (mh@kragten.nl, 088-33 66 139) is adviseur duurzame mobiliteit en zet zich in voor het thema elektrisch vervoer. Hij helpt gemeente op weg met duurzame mobiliteit. Thema’s als deelmobiliteit en laadinfra EV hebben hierbij zijn aandacht. Michiel is oplossingsgericht en draait graag actief in projecten mee.

Emiel Heijnen  (eh@kragten.nl, 088-33 66 278) is adviseur op het gebied van warmte en energie. In een project neemt hij de coördinerende rol en zorgt dat alles op rolletjes loopt. Emiel is een generalist en heeft jarenlange ervaring op het gebied van warmte en energieprojecten bij gemeente.

Peter Kaasenbrood (pkaa@kragten.nl, 088 – 33 66 104) is adviseur lokale energie systemen en leidinggevende bij het team Milieu. Hij krijgt energie van projecten rondom kleinschalige energie initiatieven die zelfstandig met een geringe investering van belanghebbende kunnen worden gerealiseerd. Zijn expertise op het gebied van ondergrond heeft veel raakvlakken met de energietransitie op het gebied van Warmte Koude Opslag (WKO) en ondergrondse energie infrastructuur.

Onze projecten

Een greep uit onze projecten:

-    Strategische energie ontwikkeling Best
-    Regionale Energie Strategie RES (Westelijke Mijnsteek en Maastricht en Heuvelland)
-    Laadpalenbeleid gemeente
-    Beleid zonneweides Horst
-    Omgevingsvisie Roerdalen
-    All-electric Safari resort Beekse Bergen
-    Cees Duurzaam
-    Panorama Kragten
-    RES-en Maastricht en Heuvelland en Westelijke Mijnstreek
-    COB Bouw Eigenwijks
-    Duurzame energie Best
-    BREEAM-certificering bedrijventerrein
-    Dubbel Duurzaam Stein