Duurzame energie in het buitengebied gemeente Best

Community Viz verbeeldt de kansen voor duurzame energiewinning

Kragten heeft samen met de gemeente Best de ‘Visie duurzame energie buitengebied Best’ opgesteld. De gemeente Best neemt, ook in relatie tot de Regionale Energiestrategie, samen met de regio haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en zoekt naar mogelijkheden voor het verduurzamen van haar energiebehoefte.

De gemeente Best realiseert zich dat de benodigde energie niet alleen in het stedelijk gebied kan worden opgewekt. De ‘Visie duurzame energie buitengebied Best’ geeft aan waar het opwekken van wind- en met name zonne-energie in het buitengebied mogelijk en toelaatbaar is. Binnen de gemeente zijn landschap, natuur, stedenbouw, energie, infrastructuur (leidingennetwerk) en landbouw in het proces betrokken. Ook heeft middels een klankbordgroep afstemming plaatsgevonden met belanghebbenden om te toetsen of de visie aansluit bij de wensen en ideeën van het buitengebied. De toegepaste aanpak is geheel in lijn met het gedachtegoed van de nieuwe Omgevingswet en staat model voor de wijze waarop Kragten te werk gaat bij het opstellen van structuurvisies, mobiliteitsvisies, klimaatvisies en omgevingsvisies.

In het kader van de ‘Visie duurzame energie buitengebied Best’ heeft Kragten met de GIS-applicatie Community Viz de mogelijkheden en de consequenties van het (nieuwe) beleid in beeld gebracht. Hierbij zijn zowel beleidsuitgangspunten (waarden op het gebied van landschap, natuur en cultuur) als technische randvoorwaarden (woningen, bedrijven, leidingen, invliegfunnel) geformuleerd. Zo is onderzocht welke gevolgen het wijzigen van deze uitgangspunten en randvoorwaarden heeft voor de mogelijkheden voor wind- en zonne-energie in het buitengebied. Met behulp van Community Viz heeft Kragten gekeken of de opgave voor duurzame energie überhaupt met wind- en zonne-energie kan worden ingevuld in het buitengebied van Best. Het gebruik van deze applicatie heeft in beperkte tijd verschillende kansen in beeld gebracht. Door te variëren in uitgangspunten en randvoorwaarden of hier een ander gewicht aan toe te kennen, kan Kragten de consequenties van keuzes snel en goed visualiseren. Dit helpt bewoners en belanghebbenden om zich een beeld te vormen van hoe het duurzaam opwekken van energie in het buitengebied eruitziet.
Samen met de gemeente Best heeft Kragten een vragenlijst voorbereid om een bewonerspanel te kunnen raadplegen. Aan het digitale bewonerspanel nemen ongeveer 2.500 inwoners van de gemeente Best deel. Met een aantal vragen, ondersteund door enkele kaartbeelden, wordt het panel bevraagd over de wensen, de mogelijkheden en de locaties voor het opwekken van duurzame energie met zonne- en windturbineparken.

Community Viz
Met Community Viz worden scenario’s voor ruimtelijke vraagstukken doorgerekend. Binnen deze scenario’s kunnen de factoren die impact op de omgeving hebben, verschillend worden gewogen. Daarnaast wordt rekening gehouden met de logistieke toepasbaarheid van een scenario en worden kosten en baten inzichtelijk gemaakt. Een belangrijk voordeel van Community Viz is dat het proces tot besluitvorming wordt aangegaan met opdrachtgever en belanghebbenden, waardoor gedragen plannen ontstaan waarvan de effecten, ook financieel, op locatie in beeld worden gebracht.

Project:
Duurzame energie in het buitengebied gemeente Best
Locatie:
Best
Klant:
Gemeente Best
Terug naar projecten