Dubbel Duurzaam Stein

De gemeente Stein heeft een hoge ambitie op het taakveld duurzaamheid. Dit doet de gemeente samen met haar inwoners, het bedrijfsleven en verschillende ketenpartners. Hiernaast ligt er vanuit het Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Stein een opgave voor het invullen van levensloopbestendig wonen.

Snelfietsroute Wassenaar

Provincie Zuid-Holland wil de best bereikbare provincie van Nederland zijn, ook per fiets. Daarom investeert zij in (snel)fietsroutes voor werk, school en recreatief fietsen. Het huidige fietspad parallel aan de A44, de Via 44 genoemd, loopt door Wassenaar. Om de veiligheid en de doorstroming van het verkeer te verbeteren, wordt in dit gedeelte het fietspad verbreedt.

Centrumplan Someren


Een sfeervol, levendig, vitaal dorpshart waar wat te beleven is, is het doel voor het centrum van Someren. De aantrekkelijkheid van het centrum staat onder druk. Het centrum van Someren moet daarom inspelen op het veranderende koop- en bezoekgedrag van inwoner en toerist: een centrum waar héél veel te beleven is!

GRP Asten en de Omgevingswet

De gemeente Asten wilde een nieuw Gemeentelijk Rioleringplan (GRP) om daarin veel duidelijker haar waterbeleid te verankeren, bovendien liep het huidige GRP tot eind 2020. Met de komst van de Omgevingswet in 2022 komt de verplichting voor het opstellen van een GRP weliswaar te vervallen. Daarom zal dit GRP in het licht van de Omgevingswet worden opgesteld.

Strategische organisatiedoelen verankeren in projectmatig werken

Duurzaamheid wordt een integraal onderdeel van spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. Dat is de ambitie van de Green Deal Duurzaam GWW. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) neemt dat streven uiterst serieus. 

Samen doen! Omgevingsvisie Roerdalen

De gemeente Roerdalen wil de bestaande structuurvisie graag verder ontwikkelen richting een omgevingsvisie waarin ook aandacht is voor de nieuwe thema’s, waaronder klimaat, circulariteit, positieve gezondheid en de energietransitie.

Vergunningenmanagement bij modernisering afvalwaterpersleiding

De modernisering van de afvalwaterpersleiding in West-Brabant is een complexe operatie met een krappe planning en diverse betrokken partijen. Het omgevings- en vergunningenmanagement leidde er mede toe dat de uitvoering soepel en succesvol is verlopen.

Stop weg, stap op!-campagne

We willen allemaal een verkeersveilige omgeving waar kinderen veilig kunnen spelen, lopen en fietsen. Meer dan de helft van de verkeersongevallen wordt veroorzaakt doordat een verkeersdeelnemer afgeleid is. Een belangrijke afleider is de mobiele telefoon. Helaas doen zij dit ook op de fiets. 

De Omgevingswet in werking

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Ruimte geven, loslaten en vertrouwen, daar draait deze wet om. Het geeft een duidelijke verdeling tussen de verantwoordelijkheden van de overheid en van de samenleving. Want het is je vast niet ontgaan, burgers krijgen steeds meer invloed bij het inrichten van onze leefomgeving.

Groenblauwe gebiedsontwikkeling gemeente Meierijstad

Een fraai landschap, aantrekkelijke natuur en verkwikkend water zijn onmisbare ingrediënten voor het ontwikkelen, inrichten en gebruiken van een gezonde leefomgeving. De gemeente Meierijstad wil inzetten op het behoud en de verbetering van ons woon-, werk- en recreatieklimaat.

Spooraanpassing traject Den Bosch - Vught

Sinds het Kabinetsbesluit in 2010 voor de uitrol van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) is ProRail bezig om hier invulling aan te geven. De beslissing tot het PHS voorziet in frequentie- verhogingen voor het reizigersvervoer in de brede Randstad en een toekomst-vaste routering van het goederenverkeer.

De eerste Groene Straat in Belfeld

De Prins Frederikstraat, Montfortstraat en Bolenbergweg in Belfeld strijden om dé eerste Groene Straat van Belfeld te worden. Er ligt nog geen plan wat we precies gaan doen. Dat maken we samen met de bewoners. Uiteindelijk kiest de jury de straat waar de meeste kansen liggen en waar de betrokkenheid van bewoners het grootst is.

Het obstakelvrij maken van een duurzame ontwikkeling

In het Safari Resort Beekse Bergen overnacht je letterlijk tussen de wilde dieren. Een unieke safari beleving. Directeur Dirk Lips “ De filosofie achter het Safari Resort is realiseren van een gevoel waarbij onze gasten zich in Afrika wanen”. Bij de realisatie is hier tot in het kleinste detail over nagedacht.

Zundert werkt integraal aan de toekomst

De snel veranderende mobiliteit is een belangrijk vraagstuk. Dat was de reden voor de gemeente Zundert om haar Verkeers- en Vervoerplan te actualiseren. Samen met de gemeente hebben wij een uniek proces opgestart waar veel Zundertse partijen, organisaties en bewoners met enthousiasme bij zijn aangesloten.

Parkwijk 't Ham, wonen in het groen

Parkwijk ’t Ham ligt in een groene hoek, waar de Hambeek haar laatste bocht omheen maakt alvorens uit te monden in de Maas. Een plek die over een tijd een evenwichtig groen karakter krijgt. Karakterbepalend is ook die teruggetrokken ligging aan de rivierkromming. Het levert een prachtig uitzicht op over het water.

Herinrichting beekdal van de Aa bij Erp

Sinds 2015 wordt onderzocht of de (her)ontwikkeling van een Omnipark (multifunctioneel sportpark) in het beekdal van de Aa bij Erp mogelijk is en welke meerwaarde dit kan hebben voor het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in Erp en omgeving.

Kansenkaart duurzame energie

Duurzame energie in het buitengebied van Best

Kragten heeft samen met de gemeente Best de ‘Visie duurzame energie buitengebied Best’ opgesteld. De gemeente Best neemt, ook in relatie tot de Regionale Energiestrategie, samen met de regio haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en zoekt naar mogelijkheden voor het verduurzamen van haar energiebehoefte.

Uitbreiding Bakelse Plassen in Milheeze

Het agrarisch landschap ten noorden van Milheeze in de gemeente Gemert-Bakel transformeert steeds verder tot een fraai uitgestrekt natuur- en recreatiegebied. Kragten begeleidt De Peelhorst bij een nieuw deelplan: Achter de Berke.

Risicodialoog strategisch klimaatadaptatieplan Nederweert

Kragten heeft in opdracht van de gemeente Nederweert voor de kernen een ’Strategische klimaatadaptatieplan’ opgesteld. Hierbij wilden ze bovenop de te nemen maatregelen op korte en lange termijn, ook inzicht krijgen in het participatietraject hoe ze hun burgers mee kunnen nemen om hun woning af te koppelen en hun tuinen te vergroenen.

Oude glorie in een kleinere kern Echt

Het centrum van Echt vervult een regionale functie. Het is een centrum met een bovenlokale uitstraling. Het huidige kernwinkelgebied heeft altijd een belangrijke rol in de regio gespeeld, maar verkeert momenteel in een neerwaartse spiraal. In de centrumvisie is oog voor dezelfde functie en uitstraling in een compactere kern.

Area X, het water- recreatiegebied van Roermond

Kragten begeleidt Perry Houkes, eigenaar van waterrecreatie- en watersportlocatie de Noorderplas en gemeente Roermond, op integrale wijze bij de verdere ontwikkeling van de Noorderplas tot toeristisch-recreatieve trekpleister met een bovenregionale uitstraling. Kragten vormt daarbij de spin in het web tussen diverse betrokkenen, zoals de initiatiefnemer, de gemeente en bijvoorbeeld Rijkswaterstaat.

Beach City Den Haag

De combinatie Kragten en ASM kregen de opdracht om in Den Haag in het kader van Den Haag dé Europese sporthoofdstad, een Skills Garden te ontwikkelen op het strand.

Een integrale centrumvisie voor Hilvarenbeek

Kragten begeleidt gemeente Hilvarenbeek bij het opstellen van een integrale visie voor het centrum van de kern Hilvarenbeek. Middels deze visie anticipeert Hilvarenbeek op demografische ontwikkelingen en maatschappelijke opgaves (veranderend consumentengedrag, de energietransitie, klimaatadaptatie en het streven naar een circulaire economie).

BREEAM-certificering Smoothiefabriek Innocent

Innocent (de smoothies met een smile) is bezig met de ontwikkeling van een productielocatie op de 2e Maasvlakte in Rotterdam. In opdracht van Innocent heeft Kragten gekeken naar kansen voor natuur op basis van de richtlijnen voor de BREEAM-certificering.

Een nieuw centrumplan voor Dongen

Het centrumgebied van Dongen is de afgelopen jaren volop in ontwikkeling. Na de oplevering van de Hoge Ham, het Looiersplein met de aangrenzende winkelstraten en de sociaal-culturele ontmoetingsplek De Cammeleur vormen het park Vredeoord, het Wilhelminaplein en het Looiershof het sluitstuk van de fysieke transformatie van het gebied.