Vergunningenmanagement geeft grip op het project

De enorme modernisering van de afvalwaterpersleiding in West-Brabant is een complexe operatie met een krappe planning en diverse betrokken partijen. Het omgevings- en vergunningenmanagement dat Kragten voor dit project heeft uitgevoerd, leidde er mede toe dat de uitvoering soepel en succesvol is verlopen.


In 2017 is waterschap Brabantse Delta begonnen met het renoveren van de bijna vijftig jaar oude afvalwaterpersleiding (AWP) in West-Brabant. De AWP verzamelt het afvalwater van huishoudens en bedrijven van 35 dorpen en steden in West-Brabant en brengt dit naar de rioolwaterzuivering in Bath (Zeeland). Het werk voorziet in de aanleg van 3,5 kilometer nieuwe leiding, vervangen van de afsluiters, moderniseren van de pompstations en het vernieuwen van de automatisering. Daarna kan de afvalwaterpersleiding weer minstens dertig jaar mee.


In nauwe samenwerking met uitvoerder GW Leidingtechniek is Kragten verantwoordelijk voor de voorbereiding van werkzaamheden, procesbegeleiding, technische advisering, omgevings- en vergunningenmanagement en diverse ondersteunende werkzaamheden. Aangezien de AWP tijdelijk stilgelegd moet worden om specifieke onderdelen van het werk uit te kunnen voeren, is het werken conform de planning de sleutel tot een succesvol project.


Het verkrijgen van de juiste toestemmingen en vergunningen van zowel grondeigenaren als overheidsinstanties is zeker in dit project cruciaal om de planning te kunnen halen. Kragten heeft hierin de lead door op te treden als schakel tussen de grondeigenaren en bevoegde gezagen enerzijds, en de uitvoerder en het waterschap anderzijds. Door het gesprek met de eigenaren aan de ‘eigen’ keukentafel aan te gaan en gedurende de werkzaamheden altijd bereikbaar te zijn voor vragen of klachten hebben we draagvlak en begrip gecreëerd voor de uitvoering.


Een andere uitdaging is het tijdig verkrijgen van de formele toestemmingen en vergunningen bij alle instanties (Rijkswaterstaat, waterschap Brabantse Delta, waterschap Scheldestromen, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en tot slot vier betrokken gemeenten: Reimerswaal, Woensdrecht, Roosendaal en Bergen op Zoom). We hebben gekozen voor een uitgebreid voortraject waarbij alle instanties vroegtijdig informeel zijn benaderd en geïnformeerd over het project, de planning en de urgentie. Door ook na het indienen van de verschillende aanvragen regelmatig contact te hebben met de toetsers van de overheidsinstanties, voorkomen we dat er zaken blijven liggen. Met korte lijntjes, zorgvuldige registratie en adequaat handelen op onverwachte gebeurtenissen, verloopt de samenwerking tussen Kragten en de overheidsinstanties goed en zijn alle benodigde toestemmingen tijdig verkregen én zijn de betrokken instanties tevreden over het resultaat.


Dit heeft bijgedragen aan de duurzame samenwerking tussen GW Leidingtechniek, waarbij wij gezamenlijk nu ook projecten voor het omgevings- en vergunningenmanagement oppakken. Wat ons betreft een perfect voorbeeld van hoe we de brug vormen tussen uitvoering en omgeving.

Project:
Vergunningenmanagement geeft grip op het project
Locatie:
West-Brabant
Klant:
Waterschap Brabantse Delta
Terug naar projecten