Digitaal interactief Milieueffectrapport Milheeze

Uitbreiding Bakelse Plassen

Het agrarisch landschap ten noorden van Milheeze in de gemeente Gemert-Bakel transformeert steeds verder tot een fraai uitgestrekt natuur- en recreatiegebied. Kragten begeleidt De Peelhorst bij een nieuw deelplan: Achter de Berke.

In de Bakelse Plassen in Milheeze werkt ‘De Peelhorst’, onderdeel van Teunesen Zand en Grint, al jarenlang aan een integrale gebiedsontwikkeling. Het oorspronkelijke agrarische landschap is in het kader van de Reconstructie van de Brabantse zandgronden omgevormd naar een multifunctioneel natuur- en recreatiegebied. De aanleg van golfbaan Stippelberg en de herinrichting van de ecologische verbindingszones de Esperloop en de Snelle Loop zijn hier aansprekende resultaten van. De zandwinning in de Bakelse Plassen is een belangrijk onderdeel van deze gebiedsontwikkeling en fungeert als financiële motor om het gebied te kunnen transformeren.

Onlangs is gebleken dat de kwaliteit van het zand in de plas waar nu gewonnen wordt, tegenvalt. Hier is fijn zand aangetroffen, terwijl voor de productie van hoogwaardig bouw- en metselzand voor de woningbouw grover en hoekiger zand nodig is. Daarom is het initiatief ontstaan om de Bakelse Plassen aan de zuidoostzijde uit te breiden met het plan ‘Achter de Berke’. In een gebied van circa 19 hectare kan wel grof zand worden gewonnen. Door dit te mengen met het fijnere zand uit de andere plas ontstaat toch de gewenste zandkwaliteit.

Kragten adviseert en begeleidt De Peelhorst bij de planvorming voor deze uitbreiding van de zandwinning. Het afgelopen jaar hebben we verschillende specialistische onderzoeken uitgevoerd waaronder een onderzoek naar beschermde plant- en diersoorten en de kans op beïnvloeding van beschermde Natura 2000-gebieden, bodemonderzoek en onderzoek naar externe veiligheidsrisico’s. Daarnaast stellen we het milieueffectrapport op. Hierin beschrijven we alle relevante milieueffecten voor verschillende varianten en alternatieven. Het gaat daarbij zowel om de wijze van uitvoering (fasering en transportroute) als om de inrichting van het gebied nadat de zandwinning is afgerond. Dit leidt uiteindelijk tot een voorkeursalternatief dat in het bestemmingsplan wordt vastgelegd en waarvoor de ontgrondingenvergunning wordt aangevraagd.

Samen met de landschapsarchitect, provincie, gemeente, waterschap, maar vooral ook met belangenorganisaties en omwonenden, werkten we toe naar een gedragen eindplan en zo min mogelijk hinder voor de omgeving tijdens de uitvoering. Hierbij denken we ook mee over duurzame oplossingen zoals drijvende zonnepanelen op de plas, stimulering van de biodiversiteit, het creëren van optimaal leefgebied voor de das die in de omgeving voorkomt en het gebruik van het gebied als extra waterbuffer.

Voor de presentatie van het MER is ervoor gekozen om deze in een interactieve webomgeving (ARC GIS Online) te presenteren. In deze webomgeving maken we gebruik van storymapping. Met interactiviteit van kaarten en verwijzingen naar alle specialistische onderzoeken integreren we de verschillende gegevensbestanden en vergroten we de leesbaarheid. Hiermee is dit een van de eerste MER’ren van de provincie Noord-Brabant dat als een digitaal interactief plan online beschikbaar is voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden.

Project:
Digitaal interactief Milieueffectrapport Milheeze
Locatie:
Milheeze
Klant:
Gemeente Gemert-Bakel
Terug naar projecten