Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Asten

De gemeente Asten wilde een nieuw Gemeentelijk Rioleringplan (GRP) om daarin veel duidelijker haar waterbeleid te verankeren, bovendien liep het huidige GRP tot eind 2020. Met de komst van de Omgevingswet in 2022 komt de verplichting voor het opstellen van een GRP weliswaar te vervallen. Daarom zal dit GRP in het licht van de Omgevingswet worden opgesteld, zodat de verschillende onderdelen binnen het GRP gemakkelijk kunnen worden opgenomen in de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma en het omgevingsplan.

Het GRP sluit aan op de Toekomstagenda 2030 van de gemeente Asten, waarin de opgave ’Klimaatbestendig en energieneutraal Asten’ een van de geformuleerde opgaven is. Bij de invulling van het plan is vanuit verschillende disciplines, zoals groen en landschap, buitengebied, toezicht, beheer, ruimtelijke ontwikkeling, financiën, afvalwaterketen en watersysteem, meegedacht over de ambities en strategieën als het gaat om de waterketen en het watersysteem.

Met de waardevolle input over de Astense situatie, zijn veel ideeën op tafel gekomen om knelpunten aan te pakken en beter voorbereid te zijn op een veranderd klimaat. Van meer groen en minder verharding, tot minder auto-parkeren en meer fiets-parkeren rondom het dorpshuis de Klepel. Als gevolg van het doorlopen proces werd het voor de verschillende disciplines nog duidelijker dat ze samen aan de lat staan om Asten Onweerstaanbaar te maken. Alleen als de gemeente breed integraal aan de slag gaat, samen met de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, wordt Asten Onweerstaanbaar.

Deze input heeft geleid tot een Astens eigen GRP dat na akkoord van provincie en waterschap nu het bestuurlijke besluitvormingsproces doorloopt.

“We willen u complimenteren met het uitgebreide en goed doordachte plan en wensen u succes bij de uitvoering ervan” (reactie provincie Noord-Brabant)

Project:
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Asten
Locatie:
Asten
Klant:
Gemeente Asten
Terug naar projecten