Zundert werkt integraal aan de toekomst

De snel veranderende mobiliteit is hierbij een belangrijk vraagstuk. En daarom vond de gemeente het tijd voor een actualisatie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan. Samen met adviesbureau Kragten werd er een – voor de gemeente - uniek proces opgestart waar veel Zundertse partijen, organisaties en bewoners met enthousiasme bij zijn aangesloten.

Jan Waalen is projectleider vanuit Kragten en vertelt: ‘’Vaak wordt er gewerkt aan een visie óf aan een uitvoering. Terwijl het juist belangrijk is dat deze onderdelen naadloos op elkaar aansluiten. Kragten werkt dan ook aan een compleet eindproduct. Met drie stappen van visie naar uitvoering.’’
Tom Welzen - verkeerskundige gemeente Zundert – vult aan: ‘’Het unieke zit hem ook in het feit dat we drie plannen tegelijkertijd hebben opgesteld: het GVVP, Water en Rioleringsplan en Integraal Beheerplan Openbare Ruimte. Voor alle drie de plannen stond een ander bureau aan de lat. Om deze plannen integraal op elkaar af te stemmen bracht een unieke uitdaging met zich mee.’’ Rob Gaveel – programmacoördinator beheer openbare ruimte – vult aan: ‘’Het overkoepelend doel is om de realisatie van de ambities voor klimaatadaptatie en duurzaamheid tegelijkertijd mogelijk te maken.’’
Het proces startte met het vormgeven van de ambities voor de mobiliteit én de openbare ruimte, waar gemeente Zundert samen met organisaties en inwoners de komende jaren aan gaat werken. Hier komt heel helder naar voren waarom je welke dingen wilt gaan doen. Dit krijgt vorm in ambities en speerpunten. Zundert gaat de komende jaren werken aan de ambities: mobiliteit voor iedereen, aantrekkelijk vestigingsklimaat, aantrekkelijke woonkernen, gezonde en duurzame mobiliteit en een veilig en toegankelijk buitengebied. Bij het opstellen van deze ambities zijn meerdere beleidsprogramma’s en partijen betrokken, juist om ervoor te zorgen dat er een samenhang ontstaat, waar we met z’n allen naar een gezamenlijke stip op de horizon toewerken. Deze manier van werken is bij de gemeente bekend. Alleen de grootschaligheid van het werken aan de drie plannen tegelijk én deze integraal op elkaar af te stemmen, bracht een nieuwe uitdaging met zich mee. Die is de gemeente met veel enthousiasme zijn aangegaan. De ambities en speerpunten zijn al in een vroeg stadium vastgesteld door de gemeenteraad, waardoor er een duidelijk vertrekpunt ontstond.

Voor de gemeente was het nieuw om de raad écht mee te laten denken in het proces. Op een informele manier zijn er discussies gehouden, waarbij het plan inhoudelijk tot een hoger level is getild. Tom vertelt ‘’de raad heeft deze manier van werken ook als prettig ervaren. Voor hen gaat het plan op deze manier ook veel meer leven.’’

En ook stakeholders zijn positief over de betrokkenheid bij het proces. Tom noemt het een mooie nieuwe stap. ‘’Het is goed om elkaar op deze manier te spreken. Ik hoop in de toekomst op een regelmatige basis op deze manier het gesprek met elkaar aan te gaan.’’ De vertegenwoordiger van de dorpsraad Rijsbergen geeft aan dat het fijn is dat ze op deze manier zijn meegenomen in het proces. ‘’Ik heb het idee dat er echt iets met onze feedback gedaan is, er is goed naar ons geluisterd.’’
Juist ook de inwoners is gevraagd om mee te denken. Zo zegt Jan: ‘’De inwoners van Zundert hebben kennis van het gebied, zij wonen, werken en recreëren er al jaren. Ze weten wat er goed gaat, maar ze weten ook wat er beter kan.’’ Daarom is de gemeente samen met Kragten en alle betrokken dorpsraden op pad geweest in de verschillende kernen. Tom Welzen: ‘’In een jaar tijd hebben we ontzettend veel mensen gesproken. In dit proces hebben we bewoners écht actief kunnen betrekken. Bij het benaderen van de inwoners waren vooral ook de dorpsraden heel actief. Zij hebben goede contacten met de inwoners en zijn bekend met hun behoefte. Dit maakt hen een waardevolle partij in het proces.’’ De vertegenwoordiger van dorpsraad Wernhout geeft aan dat ze het gevoel hebben dat de behoefte van de burgers goed is meegenomen. ‘’We zijn vanaf het begin van het proces goed betrokken geweest. Het is de eerste keer dat we op zo’n intensieve manier met de gemeente samenwerken. Mooi als we dit in de toekomst kunnen vasthouden.’’
Beide dorpsraden geven aan dat ze natuurlijk graag nóg meer mensen hadden willen spreken, maar dat ze wel het gevoel hebben dat de behoefte van de inwoners echt goed is meegenomen.

Nadat er een gewenst toekomstbeeld is vastgesteld inclusief een plan hoe deze ambities worden gerealiseerd, zijn er concrete projecten vastgesteld. Alle projecten dienen bij te dragen aan het gewenste eindbeeld. Een mooi voorbeeld om te noemen is ‘de vitaliteitsroutes’. Vanuit het oogpunt dat Zundert iedereen onderdeel wil laten zijn van de maatschappij, zijn er gesprekken geweest met de ouderenbond. Hieruit zijn behoeftes naar voren gekomen zoals verlaagde trottoir op een aantal plekken. Dit hoeft niet overal, maar vraagt wel om een goede basisstructuur met bijvoorbeeld voldoende rustplekken. Hier is een mooie link gemaakt met sport en bewegen. Voor bijvoorbeeld skeeleren of hardlopen is een vlakke ondergrond ook een wens. De rustplekken kunnen dan gebruikt worden door hardlopers, bijvoorbeeld om even te rekken. Op deze manier ontmoeten verschillende doelgroepen elkaar. Een mooie combinatie die alleen is ontstaan doordat er vanuit de ambities is geredeneerd. Dit project raakt meerdere ambities in de leefomgeving en openbare ruimte en krijgt hierdoor een veel hogere prioriteit dan wanneer er alleen door een mobiliteitsbril gekeken zou zijn.

De gemeente is op dit moment druk bezig met een planning en begroting. Hierbij kijken ze welke projecten raakvlakken hebben met welke ambities. Zo wordt een mate van prioriteit aan de projecten toegekend. Jan stelt: ‘’Projecten die raakvlakken hebben met meerdere ambities, komen hoger op het lijstje te staan. Maar uiteraard is dit ook afhankelijk van de kosten en de meerwaarde die het biedt.’’ Tom vult aan: ‘’voor de gemeente en vooral ook de inwoners gaat dit een goed beeld geven over wanneer er aan welke projecten gewerkt gaat worden. Een aantal projecten zullen snel kunnen starten, andere kosten nog wat extra tijd. Maar dan weet iedereen wel waar ze aan toe zijn.’’ Dorpsraad Wernhout geeft aan dat ze met de gemeente besproken hebben om betrokken te blijven bij de uitwerking. ‘’Ook hier kunnen wij een belangrijke meerwaarde hebben. Juist door samen te werken kunnen we goed blijven koersen of we nog met de juiste dingen bezig zijn. Wij kijken uit naar de vervolgstappen!‘’

Project:
Zundert werkt integraal aan de toekomst
Locatie:
Zundert
Klant:
Gemeente Zundert
Terug naar projecten