Risicodialoog Strategisch klimaatadaptatieplan Nederweert

Kragten heeft in opdracht van de gemeente Nederweert voor de kernen een ’Strategische klimaatadaptatieplan’ opgesteld. Hierbij wilden ze bovenop de te nemen maatregelen op korte en lange termijn, ook inzicht krijgen in het participatietraject hoe ze hun burgers mee kunnen nemen om hun woning af te koppelen en hun tuinen te vergroenen.

Samen met gedragswetenschap zijn we op zoek gegaan naar de klimaatmaatregelen om de risico’s op wateroverlast, hitte en droogte zo klein mogelijk te houden en de kansen te benutten om in de toekomst weerbaarder te worden tegen extremere weersomstandigheden. De kwetsbaarheden op het gebied van de klimaatverandering waren reeds met behulp van de stresstest in beeld gebracht. Op basis hiervan zijn we van start gegaan met de risicodialoog.
De gemeente heeft, op enkele locaties na, nog geen grote problemen ervaren met wateroverlast, waarbij burgers betrokken waren. Hierdoor is het gevoel van urgentie om maatregelen te nemen bij de burgers dan ook vrijwel niet aanwezig. Klimaat is namelijk geen sexy onderwerp en zolang er geen urgentie en noodzaak door de burger wordt gevoeld, is een gedragsverandering moeilijk.

Stappen maken op het gebied van klimaat dat kun je niet alleen, dat doe je met z’n allen. En met z’n allen, betekent voor de gemeente Nederweert, naast de gemeenschap, ook de beleidsmedewerkers en beheerders in de gemeente, GGD, waterschap Limburg, ondernemers, mlieufederatie, Wonen Limburg, Woningstichting Nederweert, de dorpsraden, gemeenteraad en bestuur. Voor de risicodialoog hebben we een omgeving gecreëerd, waarin we met elkaar in gesprek zijn gegaan. Hierbij stonden vragen zls: ”Wat verstaan we onder klimaatadaptatie?”, “Wat moeten we intern veranderen? “, “Wie kan meedoen en op welke wijze?”, “Welke restrisico’s accepteren we? “ centraal. De grote diversiteit aan kennis in de groep heeft geleid tot een gesprek vanuit verschillende invalshoeken van visie- tot straatsteenniveau. Dit geeft veel inzicht in wat willen we, maar ook de haalbaarheid hiervan.

Het resultaat van deze dialoog zijn de bouwstenen voor het Strategisch Klimaatadaptatieplan. De gedragswetenschappers hebben parallel hieraan, met behulp van interviews en enquêtes, onderzoek gedaan naar het gedrag van de inwoners van de gemeente Nederweert. Hieruit is een aanpak gekomen hoe de gemeenschap binnen een periode van 30 jaar kan worden verleid om hun woning af te koppelen en hun tuin te vergroenen. Ook deze bouwstenen zijn opgenomen in het Strategisch Klimaatadaptatieplan om tezamen een gedragen plan bij zowel bestuur als de klimaatpartners te krijgen.

Project:
Risicodialoog Strategisch klimaatadaptatieplan Nederweert
Locatie:
Nederweert
Klant:
Gemeente Nederweert
Terug naar projecten