Risicodialoog Strategisch klimaatadaptatieplan Nederweert

Want klimaatverandering aanpakken doe je samen

Kragten stelde in opdracht van de gemeente Nederweert voor al haar kernen een ’Strategische klimaatadaptatieplan’ op. Hierbij wilden ze bovenop de te nemen klimaatmaatregelen op korte en lange termijn, ook inzicht in de participatietrajecten op welke wijze ze hun burgers mee kunnen nemen om hun woning af te koppelen en hun tuinen te vergroenen. Met behulp van de gedragswetenschap vonden we de klimaatmaatregelen om de risico’s op wateroverlast, hitte en droogte zo klein mogelijk te maken en de kansen te benutten om in de toekomst weerbaarder te worden tegen extremere weersomstandigheden. De kwetsbaarheden op het gebied van de klimaatverandering waren hiervoor reeds met behulp van de stresstest in beeld gebracht.

Op basis hiervan starten we met de risicodialoog. De gemeente heeft, op enkele locaties na, nog geen grote problemen ervaren met wateroverlast waarbij burgers betrokken waren. Hierdoor ontbreekt het gevoel van urgentie bij de burgers om maatregelen te nemen. Klimaat is namelijk geen sexy onderwerp en zolang de burger geen urgentie en noodzaak voelt, is een gedragsverandering moeilijk.

Stappen maken op het gebied van klimaat dat kun je niet alleen, dat doe je met z’n allen. En met z’n allen betekent voor de gemeente Nederweert, naast de gemeenschap, ook de beleidsmedewerkers en de beheerders van de gemeente, GGD, waterschap Limburg, ondernemers, Milieufederatie, Wonen Limburg, Woningstichting Nederweert, dorpsraden, gemeenteraad en bestuur. Voor de risicodialoog hebben we een omgeving gecreëerd, waarin we met elkaar in gesprek zijn gegaan. De basis hiervoor waren vragen, zoals: ”Wat verstaan we onder klimaatadaptatie?”; “Wat moeten we intern veranderen?“; “Wie kan meedoen en op welke wijze?”; “Welke restrisico’s accepteren we?“. De grote diversiteit aan kennis in de groep leidde tot een gesprek vanuit verschillende invalshoeken van visieniveau tot straatsteenniveau. Dit geeft veel inzicht in wat we willen, maar ook de haalbaarheid hiervan.

Het resultaat van deze dialoog zijn de bouwstenen voor het Strategisch Klimaatadaptatieplan. De gedragswetenschappers hebben parallel hieraan, met behulp van interviews en enquêtes, onderzoek gedaan naar het gedrag van de inwoners van de gemeente Nederweert. Hieruit is een aanpak gekomen hoe de gemeenschap binnen een periode van 30 jaar kan worden verleid om hun woning af te koppelen en hun tuin te vergroenen. Ook deze bouwstenen zijn opgenomen in het Strategisch Klimaatadaptatieplan, want klimaatverandering aanpakken, doe je samen!

Project:
Risicodialoog Strategisch klimaatadaptatieplan Nederweert
Locatie:
Nederweert
Klant:
Gemeente Nederweert
Terug naar projecten