Biodiversiteit op de 2e Maasvlakte van Rotterdam

BREEAM-certificering Innocent


Een van de grote uitdagingen van deze tijd is het verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse natuur. Dat hiervoor kansen liggen in de industriegebieden van Nederland is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gelukkig zijn steeds meer mensen zich ervan bewust dat natuurontwikkeling niet exclusief in natuurgebieden kan en dat juist in de stad en op industrieterreinen waardevolle winst behaald kan worden.

De 2e Maasvlakte met alle zware industrie en grote containerschepen is op het eerste gezicht een onmogelijke omgeving voor de ontwikkeling van natuur. Tijdens het ecologisch onderzoek op de nieuwe productielocatie van Innocent (die van de smoothies met een smile) troffen we hier een kale vlakte aan vol meeuwen en konijnenholen. Niet veel natuurwaarde dus. Maar in de wijdere omgeving liggen mooie duingebieden met een hoge diversiteit aan planten en diersoorten. Dit hebben wij gebruikt als een kans om naast de gebruikelijke wettelijke toetsing een advies op te stellen voor het stimuleren van biodiversiteit op het terrein. Het graven van een poel voor rugstreeppadden, het planten van duindoornstruweel voor vlinders en vogels en de aanleg van een kunstmatig broedeiland voor de visdief en scholekster zijn enkele concrete voorbeelden van maatregelen die prima ingepast kunnen worden op de beoogde bedrijfslocatie. Met deze maatregelen vormt het bedrijfsperceel van Innocent een nieuwe stapsteen voor de ontwikkeling van soorten van het Nederlandse duingebied.

Deze ideeën zijn gebruikt als onderbouwing voor de aanvraag van een BREEAM-certificering voor Innocent. BREEAM is hét instrument om integraal de duurzaamheid van gebouwen én gebiedsontwikkelingen te beoordelen. Een specifiek onderdeel van BREEAM is biodiversiteit. Hierbij wordt gekeken hoe met de beoogde ontwikkeling kan worden ingespeeld op het behoud en de ontwikkeling van de ecologische waarde in het gebied en de regio. Met dit project laten we zien dat overal een meerwaarde voor natuur te behalen valt, zelfs op de plekken waar je het niet verwacht. Met behulp van de BREEAM-richtlijnen helpen we concreet invulling te geven aan het thema biodiversiteit en creëren we een win-win situatie!

Project:
Biodiversiteit op de 2e Maasvlakte van Rotterdam
Locatie:
Rotterdam
Klant:
Innocent
Terug naar projecten