Reconstructie fietspad Oude Trambaan Wassenaar

Provincie Zuid-Holland wil de best bereikbare provincie van Nederland zijn, ook per fiets. Daarom investeert zij in (snel)fietsroutes voor werk, school en recreatief fietsen.

Het huidige fietspad parallel aan de A44, de Via 44 genoemd, loopt van Den Haag naar Leiden door Wassenaar aan de Oude Trambaan, alwaar van 1925 tot 1961 twee tramsporen waren gelegen. Dit fietspad heeft nu een breedte van 2,8 m tussen het Ammonslaantje en de Ommedijkseweg. Om de veiligheid en de doorstroming van het verkeer te verbeteren, wordt in dit gedeelte het fietspad verbreed tot 4,0 m. Op deze manier sluit dit fietstraject van de Via 44 met gelijke breedte aan op het fietspad die bij de Rijnlandroute wordt aangepast. De Provincie verwacht dat circa 5.000 fietsers dagelijks gebruik zullen maken van dit fietspad.

Kragten voert voor de provincie Zuid-Holland onder andere de volgende werkzaamheden uit in dit project:
• Opstellen definitief ontwerp fietspad (inclusief raming)
• Coördinatie van kabels en leidingen derden
• Onderzoeken uitvoeren ten behoeve van vergunningen en uitvoering
• Opstellen EMVI-contract om een civiele aannemer te kunnen selecteren
• Uitvoeringsbegeleiding

De aanpassingen aan de bovengrondse infrastructuur leiden onherroepelijk tot raakvlakken met andere objecten, waaronder de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen). Om de impact voor zowel de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur tot een minimum te beperken (lees: de laagst mogelijk maatschappelijke kosten), is het van belang dat in de ontwerpfase vroegtijdig afstemming plaatsvindt tussen de stakeholders. Ook hebben we bij de start van het project aandacht besteed aan duurzaamheid en circulariteit middels een duurzaamheidssessie waarvoor alle stakeholders waren uitgenodigd. Door vroeg in het proces elkaar te informeren konden we rekening houdend met de eisen en wensen van zowel provincie Zuid-Holland, gemeente Wassenaar als de verschillende netbeheerders. Dit is/wordt door Kragten ingevuld met behulp van een eisenregister opgesteld in Relatics. Middels Relatics worden alle projectbehoeftes in een digitale omgeving bijgehouden. Eisen en verificaties worden bijvoorbeeld bijgehouden in de digitale omgeving.

Bij de Oude Trambaan is de beschikbare ruimte, voor nutsbedrijven en infrastructuur, beperkt (ook vanwege de vele aanwezige bomen) en dienen er compromissen te worden gesloten. Dit was mogelijk door tijdig contact op te nemen met alle betrokken partijen en hun wensen in kaart te brengen. Zo heeft Kragten het ontwerp van het fietspad meanderend gemaakt om zoveel mogelijk conflicten met onder- (K&L) en bovengrondse obstakels (bomen) te voorkomen. Daarnaast is in de ondergrond ook veel historie te vinden. Zo is Wassenaar deel van de noordgrens van het Romeinse rijk geweest en hebben hier bombardementen in de Tweede Wereldoorlog plaatsgevonden. Zodra CE en archeologisch onderzoek afgerond zijn weten we of, ondanks de geplande beperkte ontgravingen zich knelpunten voordoen. Het DO is nu vastgesteld door zowel provincie als gemeente.

Naast onderzoeken is veel tijd in dit project gemoeid met het uiteindelijk geregeld krijgen van de verleggingen door de K&L-beheerders, als we al de juiste netbeheerder bij de betreffende kabels konden achterhalen. Kragten is het K&L-proces gestart met diverse inventarisatierondes met alle K&L-beheerders om uiteindelijk te achterhalen wat zij met hun aanwezige assets willen doen; wel/al dan niet verleggen.
Vervolgens zijn de zogenaamde Verzoeken tot aanpassing (VTA) opgesteld voor die netbeheerders waarmee raakvlakken zijn. Deze VTA’s zijn naar de gemeente Wassenaar, zijnde eigenaar van de gronden en beheerder van het fietspad, gestuurd om te accorderen en naar de betreffende netbeheerders te sturen. De VTA is het formele verzoek aan een netbeheerder voor de uitvoering van een maatregel (beschermen, verleggen en/of verwijderen) voor een specifieke kabel of leiding ter opheffing van het raakvlak. Netbeheerders verzorgen aan de hand van het DO voor een detail ontwerp van de maatregel en de daarmee gemoeide kosten. Dit vormt de basis voor de Projectovereenstemming.

De Projectovereenstemming (POS) beschrijft welke maatregelen moeten worden genomen ter bescherming en instandhouding van kabels en leidingen per beheerder, nadeelcompensatie en wanneer deze maatregelen moeten worden uitgevoerd.

Momenteel worden de maatregelen verder door de beheerders uitgewerkt. Parallel hieraan gaat Kragten verder met het uitwerken van de contractdocumenten, ten tijde van het uitwerken van de bestekstekeningen zullen alle maatregelen van de beheerders inzichtelijk zijn en geverifieerd worden.

De uitvoering staat vooralsnog gepland in het voorjaar 2021, echter deze kan nog verschoven worden in verband met het feit dat in diezelfde periode ook werkzaamheden voor de Rijnlandroute gepland zijn.
De uitvoeringsbegeleiding van de reconstructie van het fietspad wordt ook door Kragten verzorgd. Tijdens de uitvoering zullen eventuele afwijkingen beoordeeld worden op rechtmatigheid. Om de POSsen af te sluiten zal Kragten ook de nadeelcompensatie voor de verleggingen beoordelen en aan de provincie Zuid-Holland de bevindingen hiervan terugkoppelen.

Het resultaat wordt een mooi fietspad in beheer bij de gemeente Wassenaar, waarmee de provincie Zuid-Holland een stukje dichter bij haar doel komt een van de best bereikbare provincies van Nederland te worden!

Project:
Reconstructie fietspad Oude Trambaan Wassenaar
Locatie:
Wassenaar
Klant:
Provincie Zuid-Holland
Terug naar projecten