Voortvarende innovaties in waterbeheer

Voortvarende innovaties in waterbeheer

Geplaatst op: 12-08-2019

De ontwikkeling van STRATUS en de nieuwe BGT-inlooptabel

Niets is zo onvoorspelbaar als het weer en toch ervaren we de laatste jaren dat ergens in mei of juni de kans op extreme neerslag erg groot is. De maanden ervoor zijn vaak nat en daarna slaat de droogte toe. Het zijn de tegenstrijdigheden die het vakgebied van onze wateradviseurs zo interessant en uitdagend maken. Zij staan aan de lat om oplossingen te vinden voor de overlast die nu al wordt ondervonden of als gevolg van klimaatverandering nog kan komen.

Al in 2013 ontwikkelde Kragten de toepassing STRATUS om dergelijke wateroverlast in stedelijk en landelijk gebied te onderzoeken. Deze toepassing met het rekenhart van InfoWorks ICM is in enkele jaren doorontwikkeld tot een volwaardig integraal simulatiemodel van kolken, goten, (heuvelachtig) terrein, riolering en waterlopen. Uniek hierbij is ook onze eigen conversietool om de veelgebruikte SOBEK-waterloopmodellen te converteren naar InfoWorks ICM.

Verder is het neerslag-afvoer-model in dit soort modellen complex. Voor het hele terrein (verhard en onverhard) moet de afstroming en inloop gedefinieerd worden. Voor het onverharde oppervlak neemt ons afvoermodel oppervlakteberging, interceptie, infiltratie en verdamping mee in de berekeningen op basis van het landgebruik. Voor de verharde oppervlakken hanteren wij de BGT-inlooptabel. Deze tabel beschrijft van elke vlak in de BGT hoeveel procent is aangesloten op verschillende typen afvoersystemen. Een goede en uniforme beschrijving is essentieel bij het gebruik in simulatiemodellen. Recent zijn wij aangesloten bij de werkgroep van Stichting RIONED om onze ervaringen met de BGT-inlooptabel te delen. Wij verwachten dat deze samenwerking resulteert in een landelijke standaard voor de inventarisatie van afvoerend oppervlak.

Met STRATUS laten wij onder andere zien hoe de ruimtelijke inrichting functioneert bij extreme neerslag (zoals bijvoorbeeld in Son en Breugel), hoe de afstroming zorgt voor overlast in stedelijk gebied (bijvoorbeeld uit het heuvelland van Gulpen-Wittem) en hoe krap bemeten watergangen de weilanden laten inunderen met gemengd rioolwater (zoals bijvoorbeeld in Someren).

Door de goede ervaringen met dit model zijn al vele stresstesten uitgevoerd voor gemeenten om knelpunten bij extreme neerslag aan het licht te brengen. De kracht van STRATUS blijkt ook uit de meerwaarde om de bovengrondse afvoer in nieuwbouwwijken te toetsen op gootdimensies, inloop via kolken, vullen en ledigen van wadi’s of andere infiltratievoorzieningen.

Geen probleem is ons te groot om op te lossen met STRATUS. Ook in de toekomst blijven wij voortvarend ontwikkelen om de vraagstukken uit het landelijk en stedelijk waterbeheer adequaat aan te pakken.