Een snelle fietsroute van, naar en door Roermond

Een snelle fietsroute van, naar en door Roermond

Geplaatst op: 11-12-2019

Van bouwteam naar een gedragen plan

De afgelopen jaren investeerde de gemeente Roermond met de aanleg van de A73, N280 Oost en Oosttangent (N570/N293) veel in nieuwe infrastructuur voor de auto. De investeringen in de fietsinfrastructuur bleven achter, terwijl het gebruik van de fiets juist toeneemt door onder meer de populariteit van de elektrische fiets. In de mobiliteitsvisie van de gemeente Roermond is ‘Lopen en Fietsen’ daarom één van de speerpunten. De noodzaak om te investeren in de fiets onderkent de gemeenteraad, waarop zij onder andere de intentie uitspreekt om samen met de regio de snelfietsroute VeRoSi te realiseren tussen Venlo en Sittard, via Roermond.

De snelfietsroute is een veilige en snelle verbinding voor fietsers van, naar en door het centrum van Roermond. Hiermee wil de gemeente Roermond het gebruik van de (elektrische) fiets aantrekkelijker maken. In het bijzonder om automobilisten die op fietsbare afstand van hun werk wonen stimuleren op de fiets te stappen door het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding.

Om de meest optimale route te bepalen voerden wij in 2018 een tracéonderzoek uit. Dit onderzoek richtte zich op diverse knelpunten en droeg per tracédeel oplossingen aan. Aan de hand van het onderzoek, de aangedragen oplossingen en de kosten die daarmee gemoeid gaan, stelden wij een lijst op van korte en lange termijn mogelijkheden. Vanwege het beperkt beschikbare budget koos de gemeente om de tracédelen binnen het centrumgebied van Roermond buiten beschouwing te laten.

Kragten begeleidde onlangs de aanbestedingsprocedure om te komen tot een bouwteam. Het bouwteam, dat bestaat uit de gemeente Roermond, BLM Wegenbouw en Kragten, gaat in het komende half jaar de eerste zes tracédelen van de snelle fietsroute ontwerpen en voorbereiden. Kragten stelt het Voorlopig Ontwerp op en verzorgt het communicatietraject in de voorbereidingsfase. Het communicatietraject richt zich op het informeren van de betrokkenen over de plannen en het ophalen van eisen en wensen om uiteindelijk een breed gedragen snelfietsroute te realiseren.