Kragten en de CO2-Prestatieladder

Kragten en de CO2-Prestatieladder

Geplaatst op: 26-08-2021

Sinds april 2020 heeft Kragten zich ingezet voor het (opnieuw) behalen van een CO2-bewust certificaat van de CO2-Prestatieladder. Tussen 2012 en 2016 had Kragten al eerder dit certificaat op trede 3. Na 2016 waren de activiteiten in het kader van de CO2-Prestatieladder overgenomen in het ISO14001 milieumanagementsysteem. Op vraag van de markt, specifiek waterschappen, heeft Kragten hernieuwde ambitie voor het hebben van een CO2-bewust certificaat. Ditmaal echter op trede 5, het hoogste niveau. Eind februari 2021 is deze wens vervuld en heeft Kragten het certificaat behaald. Een behoorlijke prestatie! Het komt immers niet vaak voor dat een bedrijf binnen een jaar trede 5 bereikt. Dit is aan heel Kragten te danken omdat ook zonder de motivatie van een certificaat het algemeen duurzaam karakter van ons allen zich vertaalt naar onze werkwijze en projecten.

De CO2-Prestatieladder rust op vier pilaren: inzicht, reductie, transparantie en participatie. In dit stuk wordt toegelicht wat Kragten in elk van de vier pilaren doet.

Inzicht, het verzamelen en registreren van relevant energieverbruik en emissies
Kragten registreert al haar relevante energieverbruiken en daaruit volgende emissies. Dit gaat om het gas- en elektriciteitsverbruik van de kantoren en ook vooral de brandstoffen van onze voertuigen. Op basis van kernwaarden, bepaald door co2emissiefactoren.nl, worden de verbruiken omgerekend naar emissies in ton CO2.

Reductie, de commitment en SMART doelstelling voor het reduceren van energieverbruik en emissies
Kragten heeft een doelstelling aangenomen voor 2030 om 26% van de CO2-emissie te reduceren ten opzichte van 2019. Voor het bereiken van deze doelstelling is ook een actieplan opgesteld. Een deel van het actieplan was al onderdeel van de manier waarop wij werken. Er zijn ook nieuwe onderdelen toegevoegd. De implementatie van het reductieplan vindt stapsgewijs plaats en wordt gedragen door het management.

Transparantie, eerlijk en openbaar communiceren over de activiteiten en prestaties inzake
CO2-reductie
Kragten produceert halfjaarlijks een rapportage voor de eigen medewerkers en voor externe belanghebbenden. In de rapportage worden de CO2-gerelateerde prestaties gepresenteerd en toegelicht. Naast de rapportages communiceert Kragten incidenteel naar de werknemers. Voor projecten met een CO2-gerelateerd gunningsvoordeel is Kragten nog een systeem aan het opzetten om ook daar standaardrapportages op te stellen.


Participatie, samen met de samenleving onze doelen bereiken
Kragten bindt zich aan verschillende samenwerkingen zijnde: Duurzame leverancier, Platform Ketensamenwerking Zuid, MVO Nederland, Platform duurzaam gebouwd, Roermond bereikbaar en Stichting Nederland CO2-neutraal. Deze samenwerkingen staan in het kader van Kennisdeling en ook het verbinden van bedrijven. Kragten heeft ook de ambitie om samen te werken met opdrachtgevers om CO2-reductie meer naar het voetlicht te brengen bij onze projecten.