Opmerkelijke wending onderzoek rioolstelsel Siberië

Opmerkelijke wending onderzoek rioolstelsel Siberië

Geplaatst op: 16-01-2023

Hoe een probleem zichzelf kan oplossen.

Het rioolstelsel van bedrijventerrein Siberië (gemeente Peel en Maas) heeft te kampen met vervuiling. De vervuiling is dermate groot, dat jaarlijks reinigen noodzakelijk is. Uit onderzoek blijkt dat de vervuiling hoofdzakelijk bestaat uit ijzer- en mangaanoxiden die in het riool terecht komen bij het terugspoelen van de filters waarmee de tuinders op het bedrijventerrein het grondwater behandelden.

Om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheid en kwaliteit van het water dat op het rioolstelsel geloosd wordt zijn bedrijfsbezoeken door Kragten uitgevoerd. Tijdens deze bedrijfsbezoeken is geïnformeerd naar de proceswaterstromen waar de glastuinbedrijven mee te maken hebben. De afvoer van filterspoelwater, wat immers de bron is van de vervuiling, had hierbij de speciale aandacht. Uit de bezoeken blijkt dat meerdere bedrijven filterspoelwater zonder voorbezinking op het rioolstelsel lozen.

Los van de bedrijfsbezoeken zijn ook de eigenschappen van het rioolstelsel zelf beschouwd. Uit een analyse van het bodemverhang van de leidingen blijkt dat het grootste deel van de leidingen met een zeer gering bodemverhang zijn aangelegd. Hierdoor neemt de kans op vervuiling toe, aangezien de slibafzetting groter is bij leidingen die met weinig verhang zijn aangelegd. Daar waar de vervuiling het grootst is blijkt het bodemverhang het kleinst te zijn. Dit blijkt daarnaast ook de locatie te zijn waarvan bekend is dat het filterspoelwater zonder voorbezinking op het riool wordt geloosd. De oorzaak van de vervuiling is nu overduidelijk. De combinatie van slibaanvoer én een veel te gering bodemverhang leidt tot het ophopen van de vervuiling.

Het onderzoek krijgt echter een opvallende wending als er tijdens een aantal buitenopnamen, waarbij ruim een halfjaar de inspectieputten zijn geopend, helemaal geen vervuiling geconstateerd wordt. Dat is opvallend aangezien de laatste reiniging al ruim een jaar geleden heeft plaatsgevonden. Ook de meest vervuiling-gevoelige locatie wordt geen slib aangetroffen. De vermoedelijke oorzaken waardoor het probleem zichzelf heeft opgelost ligt waarschijnlijk aan de bedrijfsbezoeken van Kragten en de maatschappelijke ontwikkelingen. De eigenaren van de bedrijven hebben waarschijnlijk zelf maatregelen genomen om schoner filterspoelwater te lozen. Een andere aannemelijke maatschappelijke ontwikkeling is de hoge gasprijzen, waardoor de bedrijvigheid deels of volledig zijn stilgevallen. We gaan er vanuit dat dit laatste scenario tijdelijk is en dat samen in gesprek gaan, en daarmee het probleem oplossen, de doorslag heeft gegeven.