De energietransitie - wie doen dat?

De energietransitie - wie doen dat?

Geplaatst op: 04-04-2023

Onze fossiele brandstoffen raken op en met onze manier van wonen, werken en recreëren, stoten we enorme hoeveelheden CO2 uit. Daardoor verslechtert onze leefomgeving en holt de biodiversiteit achteruit. De noodzaak van een omwenteling van fossiele naar duurzame energiebronnen is van dit moment. Daar zitten we middenin. De energietransitie is een combinatie van techniek (hoe kunnen we duurzaam energie opwekken en energie opslaan), systeem (hoe organiseren we onze energievoorziening) en gedrag (hoe kunnen we ons energieverbruik verminderen).

Kragten is dagelijks betrokken bij complexe vraagstukken die te maken hebben met de inrichting van onze woon- en leefomgeving. Omdat we leven in een tijd waarin grote veranderingen zich snel voltrekken, worden we uitgedaagd om onze manier van denken en doen te vernieuwen en deze veranderingen vorm te geven. Dat vraagt om kennis en kunde, creativiteit en samenwerking. Ook in de energietransitie draagt Kragten haar steentje bij ten aanzien van bewustwording, informatievoorziening en bij de uitwerking van vraagstukken en het oplossen van problemen. Overigens is niet sprake van één transitie; de samenhang met veranderingen op het gebied van klimaatadaptatie en circulaire economie zijn evident. Ook op die terreinen worden acties gevraagd om de opwarming te beperken en grondstoffen te hergebruiken.

Kragten bereidt een Whitepaper Energietransitie voor. Daarin maken we u deelgenoot van onze expertise en wat we samen met u kunnen bijdragen aan de noodzakelijke overgang van fossiele naar duurzame energie. Ook geven we inzicht in de gevolgen die de energietransitie heeft op de wijze waarop we onze maatschappij inrichten en organiseren. Dat onze samenleving als gevolg van een meer duurzame wijze van produceren en consumeren op (korte) termijn gaat veranderen, staat als een paal boven water.

We bezitten de kennis, we hebben de techniek en we zien de noodzaak. Maar de allerbelangrijkste motor achter de energietransitie, zoals achter elke transitie, is ons gedrag. We hebben tenslotte geen direct persoonlijk gewin door aan energietransitie deel te nemen. Maar na bewustwording komt verantwoordelijkheid en op verantwoordelijkheid moet actie volgen want het doorschuiven van de problemen-van-nu is letterlijk niet meer van deze tijd.

Dus: de energietransitie, dat doen we zelf!