Ondergrondse infra is in beweging en de markt is sterk in ontwikkeling op het gebied van energietransitie, gasloos, uitrol 5G-netwerk, waterstof en warmtenetten. Daarnaast raakt de ondergrond overvol en spelen zaken als klimaatadaptatie, ondergronds- en bovengronds bouwen een rol en bovendien moet de kwaliteit gewaarborgd zijn.


Samenwerkingsvormen tussen overheden, beheerders en de aannemerij veranderen en de verantwoordelijkheden verschuiven. Het beheersen van risico’s blijft een aandachtspunt. Al deze zaken maken dat innoveren een must is. Verbinding maken naar en voor de toekomst vraagt om samenwerking en een integrale aanpak.


Als Kragten beschikken we over de juiste kennis van de techniek en een aantal vaste samenwerkingspartners. Partners met lokale kennis die in staat zijn de lokale mogelijkheden goed te doorgronden. We zijn hierdoor in staat maatwerk te leveren dat aansluit op de wensen en eisen van onze klant.

Rioolbeheer, -onderhoud en -renovatie


Kragten is koploper en heeft een voortrekkersrol in Nederland op het gebied van rioolbeheer, -onderhoud en -renovatie. Hierdoor beschikken we over een ruime kennis van de techniek en de markt. Om deze leidende positie te kunnen houden in Nederland kijken wij samen met de klant naar de behoeften, waarbij het toepassen van innovaties een belangrijk rol spelen. Het toepassen van geo-data, het opstellen van een vervangingsprogramma en vervanging op basis van laagst mogelijke maatschappelijke kosten spelen hierin een belangrijke rol.

Engineering


Om goed op de vraagstukken, die de komende jaren voor ons komen te liggen, ten aanzien van de (her)inrichting van de ondergrond te kunnen anticiperen, heeft Kragten de afgelopen jaren geïnvesteerd in kennis en technologie op het gebied van kabels en leidingen. Inmiddels beschikt Kragten over ervaren medewerkers die zowel het proces begrijpen, als in staat zijn technische analyse als netberekeningen, sterkteberekeningen en zettingsberekeningen uit te voeren aan de verschillende kabels en leidingen met verschillende voerende mediums. We onderscheiden ons door flexibiliteit, kennis en oplossingsgericht advies aansluitend op de behoefte van de klant.


Doordat er meer kabels en leidingen in de ondergrond worden aangebracht en deze dichter bij elkaar komen te liggen, heeft ook consequenties voor de onderlinge beïnvloeding. Wij verzorgen onder andere analyse bij de warmteontwikkeling in de ondergrond en elektrische beïnvloeding op leidingen door de aanleg van meer en meer elektriciteitskabels (onder andere bij de aanleg van zonneweides en windparken).

Beheer ondergrondse infra

Bij de ontwikkeling van de bovengrond is de relatie met de ondergrond onlosmakelijk verbonden. Beschikbare ruimte voor de (her-)ontwikkeling van stedelijke gebieden, industrieterreinen of het aanbrengen van klimaatadaptieve maatregelen: ze hebben impact op de alsmaar drukker wordende ondergrond. Dit vraagt om een visie en (her)ordening van de ondergrond. Kragten speelt hierin de verbindende rol tussen de ontwikkelaars, gemeenten en de provincies aan de ene kant en de netbeheerders aan de andere kant. We zijn in staat partijen bij elkaar te brengen en om samen te komen tot de best mogelijke oplossing.

Een ander aspect, dat een steeds belangrijkere rol speelt in de drukker wordende ondergrond, is het voorkomen van graafschades. We zien steeds meer een beweging ontstaan dat niet alleen grondroerders verantwoordelijk worden gehouden voor graafschades, maar dat ook de rol van de opdrachtgevers hierin wordt meegenomen. Kragten adviseert opdrachtgevers in de planfase over het voorkomen van graafschades. Agentschap Telecom gaat opdrachtgevers hier ook meer en meer op toetsen.