Aanleg kwelscherm Asperense Vliet

In opdracht van Staatsbosbeheer treft Kragten de voorbereiding voor de aanleg van een kwelscherm langs de Asperense Vliet in Asperen (gemeente Lingewaal).
Aanleiding voor het project Natuurherstel Lingegebied – Diefdijk Zuid is het verbeteren van de interne waterhuishouding Nieuwe Zuiderlingedijk in het kader van de PAS (Programmatische aanpak Stikstof) .
De kaden aan weerszijden van de Asperense Vliet (A-watergang) ter hoogte van het zuidelijk deel van de Nieuwe Zuiderlingedijk zijn instabiel en er treedt lekkage op, over en door de kaden. Deze situatie is ongewenst omdat hierdoor onnodige extra wateraanvoer via de voorraadplassen moet plaatsvinden ten opzichte van grond- en regenwateraanvulling. Dit werkt negatief door op de kwaliteit van het habitattype Beekbegeleidende bossen. De instabiliteit levert ook belemmeringen op voor de toegankelijkheid van dit deel van de Nieuwe Zuiderlingedijk en het onderhoudsbeheer van de aangrenzende A-watergang.
Om dit tegen te gaan wordt langs de vliet een kwelscherm (folie) tot een diepte van 4 meter minus maaiveld aangebracht. Het kwelscherm sluit aan de noordzijde aan op de Nieuwe Zuiderlingedijk (primaire waterkering, onderdeel van de Diefdijklinie).

Voor dit bijzondere project heeft Kragten een inrichtingsontwerp gemaakt, de benodigde vergunningen aangevraagd, een ecologisch werkprotocol opgesteld, het bestek gemaakt en de complete aanbesteding verzorgd. In de zomer van 2019 gaat Kragten eveneens de uitvoeringsbegeleiding doen.

Project:
Aanleg kwelscherm Asperense Vliet
Locatie:
Asperense Vliet, Asperen
Klant:
Staatsbosbeheer
Terug naar projecten