Afkoppelstudie Didam om wateroverlast te voorkomen

Extreme neerslag zorgt vaak voor wateroverlast op straat en steeds vaker ook voor schade aan woningen. De gemeente Montferland anticipeert op klimaatverandering door straatverharding en gebouwen van de gemengde riolering af te koppelen. In het kader van het centrumplan Didam voerde Kragten een afkoppelstudie uit.

Met afkoppelen wordt regenwater gescheiden van het huishoudelijke afvalwater afgevoerd. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast vanuit het bestaande gemengde stelsel af en wordt de belasting op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aanzienlijk verminderd. Daarnaast leidt afkoppelen tot minder vuilbelasting op het oppervlaktewater.

Kragten heeft een specifiek onderzoek gedaan naar de gebiedskarakteristieken van Didam. Het hoogteverloop, de grondwaterstanden en de bodemgesteldheid zijn daarbij bepalend voor de omvang en reikwijdte van het afkoppelbare gebied. Het blijkt mogelijk om maar liefst 14 hectare aan verhard oppervlak af te koppelen. Om dit regenwater in goede banen te leiden is een robuust regenwatersysteem gedimensioneerd waarbij rekening is gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Voor het opvangen, vasthouden en infiltreren van het regenwater zijn meerdere bergingsvoorzieningen ingepast. Deze zijn zo ontworpen dat regenwater tijdig infiltreert, zodat een volgende bui weer kan worden opgevangen.

Uit het onderzoek blijkt dat de voorgestelde maatregelen de kans op wateroverlast in Didam fors doen afnemen. Waterschap Rijn en IJssel heeft positief gereageerd op de afkoppelstudie en geeft aan dat de plannen aansluiten bij de doelen die het waterschap nastreeft voor een robuust en klimaatbestendig watersysteem.

Project:
Afkoppelstudie Didam om wateroverlast te voorkomen
Locatie:
Didam
Klant:
Gemeente Montferland
Terug naar projecten