Akoestisch onderzoek voor woningbouwplan Kromstraat Oss

Kragten voert diverse conditionerende onderzoeken uit, waaronder die naar verkeerslawaai. Bijvoorbeeld geluidbelastingen door omliggende (spoor)wegen en op te bouwen woningen en woongebieden. Hieruit volgen weer planologische randvoorwaarden, al dan niet in combinatie met verkeersmaatregelen. Bijvoorbeeld een stil wegdek en/of afschermende voorzieningen. Maar daarmee is nog niet alles klaar.

Desondanks kunnen nog steeds hoge geluidbelastingen optreden. Voor onze opdrachtgevers is het dan van belang inzicht te krijgen in het effect hiervan op woningen. Niet enkel de structuur van de gevels (balkons/loggia’s) maar ook gevelopbouw kan door de hoge geluidbelasting worden beïnvloed. Doordat we ook (reken)mogelijkheden hebben om binnen woningen de geluidniveaus te berekenen, kunnen we opdrachtgevers breder adviseren. Zowel stedenbouwkundige als bouwkundige aspecten worden daardoor in een vroege fase financieel afgewogen.

In opdracht van Hendriks Projectontwikkeling is door Kragten een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de gevelisolatie ten behoeve van de herbestemming van een woningbouwplan aan de Kromstraat in Oss. Het plan omvat de realisatie van maximaal 29 grondgebonden woningen. Voor het bouwplan zijn door Kragten de onderzoeken spoorweg- en wegverkeerslawaai uitgevoerd. Op basis hiervan is geconcludeerd dat de geluidbelasting vanwege de beschouwde wegen niet meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet Geluidhinder. Vanwege de geluidbelastingen ten gevolge van de spoorlijn Den Bosch – Oss – Nijmegen zullen hogere waarden vastgesteld worden en zal een afschermende voorziening (schermen) in het bestemmingsplan opgenomen worden. Tevens dient de gevelwering van de geluidbelaste gevels te voldoen aan de van toepassing zijnde eisen. Onderzoek is uitgevoerd naar de gevelwering en de binnenniveaus, waarbij toetsing heeft plaatsgevonden aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. Uit het uitgevoerd onderzoek en berekeningen blijkt dat de gevelwering en de binnenniveaus in de geluidgevoelige ruimten voldoen aan de gestelde eisen. Geluidsonderzoeken gaan hiermee voorbij planologie!

Project:
Akoestisch onderzoek voor woningbouwplan Kromstraat Oss
Locatie:
Oss
Klant:
Gemeente Oss
Terug naar projecten