Beheer areaal op de waterkeringen

Voor het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard heeft Kragten een inventarisatie van de bekledingvlakken van de primaire dijken uitgevoerd. Deze inventarisatie ondersteunt het hoogheemraadschap bij het beheer van haar areaal op de waterkeringen.

Voor dit project zijn met behulp van stereokartering 340 hectare dijk gekarteerd. De classificatie is gebaseerd op de bekledingstypen, zoals verwoord in het voorschrift Toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen. Tenslotte is er een vergelijk gemaakt tussen de bestaande metingen van bekledingstypen en de nieuwe kartering.

Het project kent een groot aantal geautomatiseerde controlestappen die zijn gemodelleerd in FME. Dankzij deze uitgebreide controles is een goede kwaliteit gewaarborgd.

Project:
Beheer areaal op de waterkeringen
Locatie:
Schieland en Krimpenerwaard
Klant:
Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard
Terug naar projecten