Beïnvloedingsanalyse zonneweide Wezep

Eind 2019 benaderde de gemeente Oldebroek ons voor het opstellen van een wederzijdse beïnvloedingsanalyse voor een nieuw te realiseren zonneweide in Wezep. Wat houdt een dergelijke analyse in?

Wanneer hoogspanningssystemen, systemen met een nominale spanning groter dan 1.000V, worden aangelegd in de nabijheid van bestaande buisleidingen, vereist de NEN 3654 een beschouwing van zowel de elektrische als de thermische beïnvloeding van het systeem op bestaande buisleidingen. Door elektrische beïnvloeding kunnen onveilige situaties ontstaan door aanraakspanningen of kan de buisleiding worden beschadigd door wisselstroomcorrosie. Door thermische beïnvloeding kunnen buisleidingen nadelig worden beïnvloed indien de temperatuur van de omringende bodem sterk afwijkt van de normaal te verwachten bodemtemperatuur. Buisleidingen kunnen schade ondervinden in de vorm van verhoogde coatingdegradatie, verhoogde corrosiesnelheid en thermische spanningen.

In Nederland, met zijn beperkt beschikbare ruimte, worden we min of meer gedwongen om bij de aanleg van nieuwe elektrische systemen en buisleidingen kleine onderlinge afstanden te hanteren. Hierdoor kan onderlinge beïnvloeding niet worden uitgesloten. Gemeente Oldebroek heeft Kragten gevraagd, op basis van een eerste ontwerp, ontwerpoverwegingen te formuleren waarmee het definitieve ontwerp van de elektrische aansluiting van de zonneweide voldoet aan de NEN 3654.

Op basis van de kabel- en leidinginformatie van het Kadaster, het ontwerp van de zonneweide en het voorsteltracé voor de elektrische aansluiting is door Kragten een tekening samengesteld aan de hand waarvan uitgangspunten zijn geformuleerd. Hierbij valt te denken aan de verschillende onderlinge afstanden tussen kabel en buisleiding, de lengte waarover de kabels en buisleiding parallel liggen, de omtrek van de zonneweide, de afstanden van trafo tot aan buisleiding en degelijke.

Na een uitvoerige analyse en berekening van de beschikbare data zijn er een aantal ontwerpcriteria geformuleerd, waaraan het ontwerp van de aansluitkabel dient te voldoen en geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Het is in deze casus niet de verwachting, maar mocht niet aan deze randvoorwaarden kunnen worden voldaan, bijvoorbeeld door ruimtegebrek, dan zal de ontwerpende partij aanvullende maatregelen moeten nemen. Hiervoor zal dan een nadere analyse moeten plaatsvinden op basis van technische specificaties van zowel het hoogspanningssysteem als het buisleidingsysteem.

Laat de zon nu maar komen!

Project:
Beïnvloedingsanalyse zonneweide Wezep
Locatie:
Wezep
Klant:
Gemeente Oldebroek
Terug naar projecten