Bestemmingsplan Randweg Boekel voor een betere leefbaarheid en bereikbaarheid

Randwegen zijn de laatste jaren een veel geziene verkeerskundige ingreep in kleinere kernen waarmee op lange termijn verbeteringen worden beoogd op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid. Het ingrijpende effect van een randweg behoeft een goede afstemming met de omgeving om ervoor te zorgen dat de beoogde effecten ook worden behaald en neveneffecten worden beperkt. Dit zijn vaak langlopende processen. De randweg Boekel vormt hier geen uitzondering op.

In 2009 is een m.e.r.-procedure doorlopen, die heeft geleid tot een voorkeursalternatief. Kragten heeft dit voorkeursalternatief verder geoptimaliseerd. De input hiervoor is in de periode van oktober 2015 tot januari 2016 door de omgevingsmanager verhaald bij omwonenden en diverse grondeigenaren rond het tracé. Dit leidde tot diverse ontwerpwijzigingen om de impact te beperken en het draagvlak te vergroten. Kragten heeft op basis van dit ontwerp het Addendum MER en het bestemmingsplan opgesteld evenals de bijbehorende onderzoeken uitgevoerd. In de zomer van 2018 heeft de Raad van State het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard, waardoor Provincie en gemeente met de realisatiefase kunnen starten.

Project:
Bestemmingsplan Randweg Boekel voor een betere leefbaarheid en bereikbaarheid
Locatie:
Boekel
Klant:
Gemeente Boekel
Terug naar projecten