Centrumplan Aalst

Om uitputting van onze aarde te voorkomen dienen we duurzamer om te gaan met onze planeet. Zo is elke provincie en gemeente bezig om te kijken wat dat voor haar stukje Nederland betekent. Dat was voor de gemeente Waalre reden om het document 'Duurzaam door Waalre' op te stellen, met als onderdeel 'Vitaal dorpshart Aalst'. In dit document staan de ambities verwoord voor de veranderingen in het centrum van Aalst.

Vanuit een drietal documenten is er uiteindelijk een Inrichtingsplan opgesteld. Het eerste document is het Programma van Eisen, die zoals het programma al zegt de eisen stelt die in het centrumplan meegenomen moeten worden, bijvoorbeeld ruimte voor de wekelijkse markt. Het tweede document is het Programma van Wensen met bijvoorbeeld de wens om het plein ‘te vergroenen’ en het derde document, het Programma van Duurzaamheid. Hierin komen onder andere klimaatadaptatie, circulariteit, biodiversiteit, energietransitie, mobiliteit en milieu aan bod.

In een participatietraject, waarbij burgers, winkeliers, het kerkbestuur, de marktkooplui en alle disciplines binnen de gemeente Waalre betrokken zijn, is gekeken waar de wensen, eisen en duurzaamheidsaspecten zouden moeten landen in het centrumplan. Dit hebben we begeleid middels werksessies met Cees Duurzaam en Claire Circulair. Ook is een duurzaamheidssessie gehouden met de gemeenteraad van Waalre. Dit proces van samenwerken op een hoog abstractieniveau is bijzonder te noemen en zorgt voor een groot draagvlak. Het gevoel van ‘wij moeten’ verandert naar ‘wij gaan’ en dat geeft een opbouwende energie.

Uit het proces kwam het belang van duurzaamheid naar boven en de wens voor het versterken van het dorpse karakter en de identiteit van Aalst, zoals meer elkaar ontmoeten en minder verkeer, minder CO2-uitstoot en meer schone lucht, het stimuleren van bewegen middels fiets- en voetpaden. Maar ook het compacter maken van het winkelgebied. Bovendien is ruimte gevonden voor waterberging.

We werden betrokken bij het Beeld- en Kwaliteitsplan van het stedenbouwkundigbureau Rho Adviseurs. We konden sturing geven aan welke identiteit past bij een herontwikkelingsplan in het centrum van Aalst. Hoe brengen we de historische kerk beter in zicht? Hoe richten we het verblijfsplein aan de Eindhovenseweg in? Er is gekozen voor een horeca plein met bomen en beplanting, zodat je vanaf de Eindhovense weg als het ware door een venster naar het centrum van Aalst kijkt naar de “groene kamer van Aalst”, zoals het nu al in de volksmond wordt genoemd.


Op dit moment is het voorlopig ontwerp met alle stakeholders besproken en de volgende stap is de vertaling naar een 3D-beeld om beeldend de veranderingen inzichtelijk te maken. Dit is een mooi voorbeeld van hoe de reis naar het centrumplan toe net zo mooi is als het uiteindelijke resultaat zal zijn.


Project:
Centrumplan Aalst
Locatie:
Aalst
Klant:
Gemeente Waalre
Terug naar projecten