Circulaire gemaal Commandeurspolder

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de ambitie om het meest circulaire gemaal van Nederland te maken, met een zo laag mogelijke negatieve impact op het milieu. Dat gaan ze doen bij het gemaal Commandeurspolder in de gemeente Midden-Delfland.

Het huidige pompgemaal verliest zijn functie en wordt buiten werking gesteld. Het krijgt ook een nieuwe bestemming als woning, museum of recreatief object. De voorbereidingen voor het nieuwe pompgemaal en de herbestemming van het oude pompgemaal zijn in volle gang. Zowel de locatie als de contouren van het nieuwe pompgemaal zijn door Kragten vastgelegd in een Voorlopig Ontwerp.

Om invulling te geven aan de ambitie van het hoogheemraadschap, heeft Kragten, naast het produceren van het Voorlopig Ontwerp, een marktconsultatie georganiseerd met als thema ‘circulariteit’. Samen met het hoogheemraadschap en twaalf marktpartijen zijn interessante discussies gevoerd over de wijze waarop het begrip circulariteit in projecten als deze kan worden geïntegreerd. De resultaten van deze marktconsultatie zijn weer gebruikt bij het opstellen van het Circulair Inkoopadvies. Met EMVI-criteria (EMVI staat voor: Economisch Meest Voordelige Inschrijving) probeert Kragten de marktpartijen te stimuleren om, bovenop het bestaande Programma van Eisen, extra kwaliteit in hun producten te leggen. Daarbij kun je denken aan de wijze van samenwerken, het toevoegen van waarden aan de circulaire ambitie of het streven naar de minste invloeden op het milieu.

Het Hoogheemraadschap Midden-Delfland gaat voor het ‘meest circulaire gemaal van Nederland’ maar beseft dat maximalisatie van deze ambitie ook kosten met zich meebrengt. Men is bereid om extra te investeren in de realisatie van het pompgemaal om de transitie naar circulaire en milieuvriendelijke oplossingen optimaal in te steken. Desondanks blijft ook kostenbeheersing een belangrijk aandachtspunt bij het maken van het Voorlopig en Definitief Ontwerp voor het gemaal.


In het kader van het circulair inkooptraject zoekt Kragten voor het hoogheemraadschap naar geschikte marktpartijen om binnen een optimale samenwerking het meest circulaire gemaal van Nederland te realiseren in de Commandeurspolder in de gemeente Midden-Delfland.

Project:
Circulaire gemaal Commandeurspolder
Locatie:
Midden-Delfland
Klant:
Hoogheemraadschap van Delfland
Terug naar projecten