Clean Energy Hub haven Maasbracht

Op weg naar een circulaire economie!
Het ontwikkelen van een Clean Energy Hub (CEH) in de haven van Maasbracht vormt de aanjager van een bredere revitalisering van de Midden-Limburgse binnenhaven. Met de ontwikkeling van de CEH speelt Tullemans Oliehandel BV in op de verduurzamingsopgave in de binnenvaart, waarbij de scheepvaart overstapt op andere vormen van brandstof.

Tullemans Oliehandel BV heeft een bunkerstation dat strategisch gelegen is naast de sluis van Maasbracht. Vanuit dit bunkerstation voorzien ze zowel de scheepvaart als de transportsector van brandstof. Als bedrijf heeft men de afgelopen decennia al veel geïnvesteerd in het verduurzamen van technieken, zoals het zuiveren van bilgewater, het terugwinnen van olie uit afval en het recyclen van niet-oliehoudend afval. Daarnaast is het bedrijf ICC-gecertificeerd voor het bijmengen van de verplichte biobrandstoffen. Daarmee zijn ze een van de voorlopers op dit gebied. De verdere verduurzaming met een tankstation voor schone energie (Clean Energy Hub) is daarmee een logische stap.

Inspelen op behoeftes
Dat er behoefte is aan de ontwikkeling van een CEH blijkt wel uit de Europese subsidie van ruim een miljoen euro, die is bedoeld om de haalbaarheid te onderzoeken, de ruimtelijke procedures te doorlopen én om de benodigde vergunningaanvragen te verkrijgen. Deze financiële bijdrage is belangrijk aangezien ondernemers pas gaan investeren als ze zien dat overheden ‘ja’ zeggen tegen een ontwikkeling. Het vergroenen van de binnenvaart is in volle gang. Het doorlopen van de benodigde procedures en het aanvragen van vergunningen duurt al snel twee tot drie jaar. Door het nu allemaal voor te bereiden, zorgt Kragten dat Tullemans in de toekomst snel kan inspelen op marktontwikkelingen. Omdat nog niet duidelijk is welke energiebron(nen) de boventoon gaat (gaan) voeren, wordt er in de ruimtelijke procedure voorgesorteerd op verschillende opties.

Revitalisering scheepswerf
Naast de ontwikkeling van een Clean Energy Hub voorziet het project ook in het revitaliseren van de oude scheepswerf van Maasbracht tot een hedendaags complex waar binnenvaartschepen tot 135 meter terecht kunnen. In het nieuwe complex komen onder andere nieuwe kades, een droogdok, een moderne scheepshelling en de benodigde bedrijfshallen. Met deze revitalisering speelt Tullemans in op de verduurzamingsopgave in de scheepvaart, zoals vastgelegd in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. Hierbij is afgesproken dat de uitstoot door de binnenvaart gefaseerd omlaag moet. Voor scheepseigenaren zijn subsidies beschikbaar om hun schepen te verduurzamen. De transformatie geeft de scheepswerf van Maasbracht een unieke positie in Zuid-Nederland om deze transformatieopgave te realiseren.

Beste locatie
Ook de gemeente Maasgouw en provincie Limburg zijn nauw betrokken bij het project. Dit vanwege de grote impact op het hele havengebied en vanwege de strategische ligging van deze locatie binnen de logistieke (TOP-)corridors. Naast het versterken van de goederenvervoercorridor wil gemeente Maasgouw ervoor zorgen dat het havengebied zijn belangrijke economische functie voor Midden-Limburg blijft behouden.

Dynamisch proces
De ontwikkeling van het gebied is een dynamisch proces. Een proces waarbij verschillende procedures, soms parallel aan elkaar, doorlopen dienen te worden. Het gehele plan is bovendien gelegen binnen het invloedsgebied van de Maas waarbij alle ontwikkelingen getoetst dienen te worden op het effect op de rivier.

Een proces dat vraagt om een zorgvuldige afstemming met verschillende overheden, stakeholders en omgeving. Zowel gemeente Maasgouw als Tullemans beseffen zich dat het een uitdagend traject gaat worden. Maar wel een traject waar betrokkenen met veel energie instappen.

Bovendien is het perspectief aantrekkelijk. “Het ontwikkelen van een Clean Energy Hub past perfect in de filosofie van de circulaire economie waarin je het verlies van grondstoffen wilt voorkomen, of in ieder geval beperken. Met de investering die hier plaatsvindt kunnen bedrijven hier weer dertig jaar ondernemen.”, aldus Tullemans.

Project:
Clean Energy Hub haven Maasbracht
Locatie:
Maasbracht
Klant:
Gemeente Maasgouw
Terug naar projecten