Compensatieplan voor beschermde diersoorten voor randweg Haps

Het dorp Haps is gelegen aan een tweetal belangrijke verkeersaders in Noordoost Brabant. Ten oosten van het dorp is de A73 gelegen. Het dorp zelf wordt doorsneden door de N264. Dit is één van de belangrijkste regionale oost-west verbindingen in Noordoost Brabant.
De functie van regionale verkeersader leidt tot relatief hoge verkeersintensiteiten op de N264. In de huidige situatie is relatief veel vrachtverkeer op de weg aanwezig. De realisatie van het Regionaal Bedrijvenpark Laarakker (RBL) zal de hoeveelheid vrachtverkeer doen toenemen. De verkeersintensiteiten en het aandeel zwaar verkeer in de huidige situatie leiden ertoe dat automobilisten en bewoners de weg als druk en onveilig ervaren. Tevens is sprake van milieuhinder en barrièrewerking.
Naar aanleiding van de knelpunten hebben de provincie Noord-Brabant en de gemeente Cuijk een intentieovereenkomst gesloten met als doel gezamenlijk een toekomstbestendige oplossing voor het mobiliteits- en leefbaarheidsvraagstuk ten aanzien van de N264 in de kern Haps te realiseren. Hierbij is besloten een randweg om de kern van Haps aan te leggen.
De randweg doorsnijdt hoofdzakelijk agrarisch landschap. Het landschap vormt het leefgebied van onder andere de das. De weg doorsnijdt daarnaast een belangrijke ecologische verbindingszone. Kragten heeft opdracht gekregen voor het opstellen van een compensatieplan waarin inzichtelijk gemaakt wordt hoe de doorsnijdingen gecompenseerd en gemitigeerd worden.

We hebben meerdere varianten opgesteld. Deze varianten zijn beoordeeld op vele criteria, onder andere de toename van geluidsoverlast, de aan te kopen percelen en de doorkruiste Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Voor het beoordelen van deze criteria zijn talrijke GIS-analyses uitgevoerd. De mogelijkheden van GIS om verschillende datasets met elkaar te vergelijken, zijn hierbij ten volle benut. Met behulp van onder andere BAG-gegevens, topografische data (TOP25 Vector) en resultaten van externe studies (bijvoorbeeld akoestiek) zijn de gevolgen van de verschillende varianten onderzocht en tegen elkaar afgezet.

Uit de ecologische onderzoeken naar de realisatie van de randweg is gebleken dat negatieve effecten worden verwacht op beschermde soorten en gebieden. In het compensatieplan is aangegeven hoe deze effecten zo veel mogelijk gemitigeerd, dan wel gecompenseerd kunnen worden. Hierbij mag de hoeveelheid en kwaliteit van de aanwezige natuurwaarden niet achteruit gaan. Door de diverse compensatiemaatregelen (Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet) samen te voegen in één compensatieplan kan de maximale kwaliteit uit de natuurcompensatie gehaald worden. Zo wordt onder andere ter compensatie voor de te verwijderen EHS nieuwe delen natuur aangelegd die optimaal ingericht worden voor de das en overige voorkomende beschermde soorten. Buiten de EHS gebieden worden tevens op diverse plaatsen faunapassages aangebracht en zorgt een vleermuispassage voor het behoud van een vaste vliegroute ter plaatse van de ecologische verbindingszone Duits Lijntje. Tot slot wordt het plangebied ingericht met groenstructuren als struweelhagen en houtwallen. Deze onderdelen zijn hoofdzakelijk aangebracht ter geleiding van de das maar zijn tevens waardevol voor vogels, amfibieën, reptielen en kleinere zoogdieren.

Project:
Compensatieplan voor beschermde diersoorten voor randweg Haps
Locatie:
Haps
Klant:
Gemeente Cuijk
Terug naar projecten