De beweegknooppunten vanVught

De openbare ruimte als buurthuis van de toekomst

De openbare ruimte wordt steeds vaker benut om te sporten en te bewegen. Beweegvormen als wandelen, fietsen en trimmen zijn groeiende beweegvormen die worden beoefend, op eigen initiatief of in groepsverband. Ook in het Sportakkoord van 2018 wordt extra aandacht geschonken aan de potentie van de openbare ruimte, gelet op sport, bewegen en sociale cohesie. Hierin wordt gesteld: ‘We willen in Nederland kunnen beschikken over een goed werkende en duurzame sportinfrastructuur.’ Onder deze infrastructuur scharen ze niet alleen sportvelden, sporthallen, zwembaden et cetera, maar zetten ze ook in op bijvoorbeeld een stadspark. Het Sportakkoord streeft ernaar dat overal waar mensen sporten en bewegen de voorzieningen op orde zijn.

Samen met de buursportcoaches MOVE Vught is Kragten op zoek gegaan naar de beweeg- en ontmoetpotentie van de openbare ruimte binnen de gemeente Vught. Hierbij is rekening gehouden met de beweeg- en sportbehoefte van de Vughtse inwoners. De gemeente Vught wil graag de inwoners betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte en bij de verschillende andere werkvelden waarbinnen de gemeente actief is. Specifiek voor sport en bewegen zijn er initiatieven en/of vragen vanuit de inwoners gekomen voor beweegvoorzieningen. De gemeente Vught wil hier graag op inspelen maar alleen wanneer deze vragen aansluiten bij een bredere behoefte en geplaatst kunnen worden op de juiste plek.

In de eerste fase hebben we vooral gekeken naar de huidige situatie: Welke voorzieningen zijn er en waar liggen ze? Hoe ziet de demografische samenstelling van de buurtbewoners eruit? En welke verbindingen of obstakels liggen er tussen de diverse voorzieningen?

Ook weten we dat er de komende jaren ontwikkelingen aankomen die impact hebben op onze leef- en beweegomgeving. Deze autonome ontwikkelingen, onder andere vergrijzing en individualisatie hebben we voor de situatie in Vught inzichtelijk gemaakt en meegenomen in de verdere analyse van de beweegomgeving.

In een Structuurkaart en Ontwikkelkaart vertaalden we de geanalyseerde gegevens naar een onderbouwde routing en ontwikkeling van interessante beweegknooppunten binnen de gemeente Vught. Hierbij is rekening gehouden met verschillende doelgroepen, functies en bereikbaarheid. De gemeente Vught beschikt nu over een blauwdruk van een sportstructuur die zij gericht kunnen gaan versterken met initiatieven vanuit de bewoners.

Project:
De beweegknooppunten vanVught
Locatie:
Vught
Klant:
Gemeente Vught
Terug naar projecten